AG Antike Rechtsgeschichte und Papyrologie

Priv.-Doz. Mag. Dr. Thomas KRUSE (Leiter)
Tel.: +43-1-51581-3273
Tel.: +43-1-53410-324 (ÖNB)
E-Mail: thomas.kruse(at)oeaw.ac.at

Mag. Ines BOGENSPERGER, ea.
Tel.: +43-1-53410-325 (ÖNB)
E-Mail: ines.bogensperger(at)oeaw.ac.at 

Mag. Dr. Anna DOLGANOV, ea.
Tel.: +43-1-53410-325 (ÖNB)
E-Mail: anna.dolganov(at)oeaw.ac.at 

Priv.-Doz. Mag. Dr. Hans FÖRSTER (FWF)
E-Mail: Hans.Foerster(at)oeaw.ac.at

MMag. Dr. Helmut LOTZ
Tel.: +43-1-51581-3281
E-Mail: helmut.lotz(at)oeaw.ac.at 

Dr. Mario C. D. PAGANINI (FWF)
Tel.: +43-1-53410-324 (ÖNB)
E-Mail: mario.paganini(at)oeaw.ac.at

Dr. Sebastian PRIGNITZ 
Tel.: +43-1-51581-3272
E-Mail: sebastian.prignitz(at)oeaw.ac.at 

Mag. Markus RESEL, ea.
Tel.: +43-1-53410-324 (ÖNB)
E-Mail: markus.resel(at)oeaw.ac.at

Matthias SCHULZ, MA (FWF)
E-Mail: matthias.schulz(at)oeaw.ac.at

Mag. Dr. Karin WIEDERGUT, ea.
Tel.: +43-1-51581-3282
E-Mail:  karin.wiedergut(at)oeaw.ac.at
 

AG Epigraphik

Univ.-Prof. Dr. Thomas CORSTEN, k.M. (Leiter, ea.)
Tel.: +43-1-51581-2474
E-Mail: thomas.corsten(at)oeaw.ac.at 

Mag. Dr. Vera HOFMANN (FWF)
Tel.: +43-1-51581-3492
E-Mail: vera.hofmann(at)oeaw.ac.at

Mag. Dr. Christoph SAMITZ 
Tel.: +43-1-51581-2470
E-Mail: christoph.samitz(at)oeaw.ac.at 

Mag. Dr. Veronika SCHEIBELREITER-GAIL
Tel.: +43-1-51581-2474
E-Mail: veronika.scheibelreiter(at)oeaw.ac.at

Dr. Ludwig MEIER
Tel.: +43-1-51581-3470
E-Mail: ludwig.meier(at)oeaw.ac.at

 

AG Lexikographie

Dr. Helena LEITHE-JASPER (Leiterin)
Tel: +49-89-23031-1186
E-Mail: h.leithejasper(at)mlw.badw.de