NameFunction in the Academy CouncilDeputy
   
Andrea Barta (01/2017-01/2022)Full member of the Division of Mathematics
and the Natural Sciences of the OeAW
Helmut Denk (01/2017-01/2022)
Gottfried Brem (01/2017-01/2022)Hans Lassmann (01/2017-01/2022)
Monika Ludwig (vice chair) (01/2017-01/2022)Nicola Hüsing (10/2021-01/2022)
Monika Ritsch-Marte (01/2017-01/2022)Ulrike Diebold (01/2017-09/2021)
Uwe Sleytr (01/2017-01/2022) 
   
Ernst Bruckmüller (01/2017-01/2022)Full member of the Division of Humanities
and the Social Sciences of the OeAW
Johannes Koder (01/2017-01/2022)
Renate Johanna Pillinger (01/2017-01/2022)
Christina Lutter (01/2017-01/2022)
Herbert Matis (01/2017-01/2022)Bernhard Palme (10/2021-01/2022)
Christiane Wendehorst (chair) (01/2017-01/2022)Arnold Suppan (01/2017-09/2021)
Josef Zechner (01/2017-01/2022)
   
Maria A. Stassinopoulou (vice chair) (01/2017-01/2022)Corresponding Member of the OeAW in AustriaWilfried Ellmeier (06/2017-01/2022)
Monika Henzinger (01/2017-04/2017)
   
Sofia Kantorovich (05/2019-01/2022)Member of the Young Academy of the OeAWAlice Vadrot (10/2021-01/2022)
Thorsten Schumm (01/2017-05/2019)Bernhard Lamel (01/2017-05/2021)
   
Walter Knirsch (01/2017-01/2022)External financial expertWalter Knirsch (01/2017-10/2021)
Gottfried Schellmann (10/2021-01/2022)
Markus Achatz (01/2017-06/2017)
Karin Schaupp (01/2017-12/2019)
Susanne Kalss (11/2017-09/2021)
Gudrun Mauerhofer (03/2020-09/2021)
   
Ralph Eichler (01/2017-01/2022)External expertHorst Bredekamp (01/2017-01/2022)
Luise Schorn-Schütte (01/2017-01/2022)

 


Permanent audit committee:


Christiane Wendehorst (09/2021-01/2022)

Monika Ludwig (vice chair) (09/2021-01/2022)

Walter Knirsch (10/2021-01/2022)

Gottfried Schellmann (chair) (10/2021-01/2022)

Markus Achatz (01/2017-06/2017)

Karin Schaupp (01/2017-12/2019)

Uwe Sleytr (01/2017-09/2021)

Josef Zechner (03/2017-09/2021)

Susanne Kalss (11/2017-09/2021)

Gudrun Mauerhofer (03/2020-09/2021)