Institute of Iranian Studies / Institut für Iranistik Austrian Academy of Sciences
spacer تماس با ما | صفحه اصلی | Impressum spacer Deutsch | English | فارس spacer
spacer
 
انستیتو

انستیتو ایرانشناسی در اوّل نوامبر ۲۰۰۲  پس از متوقف شدن فعالیتهای "کمیسیون ایرانشناسی" که تا آن موقع وجود داشت   تاسیس شد. پروژه‌های اصلی‌ "کمیسیون ایرانشناسی" در زمینه ی نامشناسی و نامنامه ی ایرانی  و مقدّم بر هر چیز پروژه ی عظیم زبانشناسی به اسم "نامنامه ی ایران" (Iranisches Personennamenbuch) در برنامه ی پژوهشی انستیتو پذیرفته شد، ادامه یافت و با تأکید بیشتر به تکمیل آن پرداخته شد. اما موضوع تازه ی اولویت پژوهشی انستیتو از طرحی تازه پیروی می‌‌کند:

زمینه ی مرکزی پژوهشها : "فرهنگهای شکل گرفته از فرهنگ ایران بین سنّت و تجدّد"

اساس پروژه ی پژوهشی انستیتو یعنی‌ "فرهنگهای شکل گرفته از فرهنگ ایران بین سنّت   و تجدد" بر تحقیق در باره ی روند مدرنیزه شدن فرهنگهای غیر عربی‌ اما تکوین یافته از فرهنگ اسلامی بنا شده است. این اولویت بصورتی علمی‌ فرهنگی‌ شکل گرفته و به روشهای گوناگونی دنبال می شود  و چهارچوبی زمانی‌ از اوائل قرون جدید تا عصر حاضر را در بر می‌‌گیرد.

جایگاه بین‌المللی انستیتو ایرانشناسی فرهنگستان علوم اتریش

انستیتو ایرانشناسی در فرهنگستان علوم اتریش تنها موسسه ی آکادمیک در اتریش میباشد که مشخصاً به پژوهشهای مربوط به ایران می‌‌پردازد. رشته ی ایرانشناسی در برنامه‌های آموزشی هیچ دانشگاهی در اتریش وجود ندارد. در کشورهای دیگر اروپائی رشته هایی با محتوای ایرانشناسی اغلب به دانشگاه‌ها وابسته است و در محدوده ی علوم "خاورشناسی" و "اسلام شناسی‌" بعضی‌ مواقع به نفع مطالعات عربی‌ و ترکی‌ در کنار آنها بصورتی حاشیه‌ای مورد توجه قرار دارد، امّا انستیتو ایرانشناسی اتریش با تمرکز بر زمینه ی پژوهشی یاد شده در خصوص پژوهشهای مدرنیزه شدن چشم انداز‌های تازه‌ای را در کلّ مطالعات ایرانشناسی اروپا می گشاید. انستیتو ایرانشناسی نقش ویژه‌ای نیز در فضای اروپای مرکزی ایفا می‌‌کند : از طریق اولویت کاربردی " شبکه ی پژوهشهای ایرانشناسی در اروپای مرکزی " در نظر است این انستیتو بصورت نقطه‌ای مرکزی از یک شبکه بندی بین‌المللی و در درجه ی اول به صورت مرکز یک شبکه ی تحقیقاتی‌ اروپای مرکزی توسعه یابد.

 

 

 

 

 
 
 
 
© Institut für Iranistik ÖAW
Hollandstraße 11–13, 1020 Wien | T: 0043 1 51581 6500 | F: 0043 1 51581 6520 | iran.office@oeaw.ac.at
  به روز شده: 2011/03/14