دیوان حافظ : بر اساس سه نسخه کامل کهن مورخ به سالهای ۸۱۳ و ۸۲۲ و ۸۲۵ هجری قمری / به تصحیح اکبر بهروز - رشید عیوضی
Dīwān-i Ḥāfiẓ : bar asās-i si nusḫa-i kāmil-i kuhan muwarriḫ bi sālhā-i 813 wa 822 wa 825 hiǧrī qamarī / bi taṣḥīḥ-i Akbar Bihrūz, Rašīd ʿAiwaḍī

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Sonstige:
Place / Publishing House:تهران : ‏ا‏میر کبیر
Tihrān : Muʾassasa-i Intišārāt-i Amīr Kabīr, 1366 [1987]
Year of Publication:1987
Edition:Čāp-i 3.
Language:Persian
Physical Description:22, 27, 572 Seiten
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id 993614475404498
ctrlnum AC16924536
(AT-OBV)AC16924536
(DE-627)590253050
(DE-599)GBV590253050
(OCoLC)552353829
(EXLNZ-43ACC_NETWORK)99147604523703331
collection bib_alma
institution YWIRA
building IRA-BIB
record_format marc
spelling Ḥāfiẓ 1315-1390 (DE-588)118544632 aut
Diwān (DE-588)4478410-7
880-03 Dīwān-i Ḥāfiẓ bar asās-i si nusḫa-i kāmil-i kuhan muwarriḫ bi sālhā-i 813 wa 822 wa 825 hiǧrī qamarī bi taṣḥīḥ-i Akbar Bihrūz, Rašīd ʿAiwaḍī
245-03/(4/r دیوان حافظ بر اساس سه نسخه کامل کهن مورخ به سالهای ۸۱۳ و ۸۲۲ و ۸۲۵ هجری قمری به تصحیح اکبر بهروز - رشید عیوضی
880-02 Čāp-i 3.
250-02/(4/r چاپ سوم
880-01 Tihrān Muʾassasa-i Intišārāt-i Amīr Kabīr 1366 [1987]
264-01/(4/r تهران ‏ا‏میر کبیر
22, 27, 572 Seiten
txt
n
nc
In arab. Schr., pers.
ʿAiwaḍī, Rašīd oth
Bihrūz, Akbar oth
YWIRA IRA-BIB IRA-894.80 H139 2247272280004498
language Persian
format Book
author Ḥāfiẓ 1315-1390
spellingShingle Ḥāfiẓ 1315-1390
Dīwān-i Ḥāfiẓ bar asās-i si nusḫa-i kāmil-i kuhan muwarriḫ bi sālhā-i 813 wa 822 wa 825 hiǧrī qamarī
author_facet Ḥāfiẓ 1315-1390
ʿAiwaḍī, Rašīd
Bihrūz, Akbar
author_variant
author_role VerfasserIn
author2 ʿAiwaḍī, Rašīd
Bihrūz, Akbar
author2_role Sonstige
Sonstige
author_sort Ḥāfiẓ 1315-1390
title Dīwān-i Ḥāfiẓ bar asās-i si nusḫa-i kāmil-i kuhan muwarriḫ bi sālhā-i 813 wa 822 wa 825 hiǧrī qamarī
title_sub bar asās-i si nusḫa-i kāmil-i kuhan muwarriḫ bi sālhā-i 813 wa 822 wa 825 hiǧrī qamarī
title_full Dīwān-i Ḥāfiẓ bar asās-i si nusḫa-i kāmil-i kuhan muwarriḫ bi sālhā-i 813 wa 822 wa 825 hiǧrī qamarī bi taṣḥīḥ-i Akbar Bihrūz, Rašīd ʿAiwaḍī
title_fullStr Dīwān-i Ḥāfiẓ bar asās-i si nusḫa-i kāmil-i kuhan muwarriḫ bi sālhā-i 813 wa 822 wa 825 hiǧrī qamarī bi taṣḥīḥ-i Akbar Bihrūz, Rašīd ʿAiwaḍī
title_full_unstemmed Dīwān-i Ḥāfiẓ bar asās-i si nusḫa-i kāmil-i kuhan muwarriḫ bi sālhā-i 813 wa 822 wa 825 hiǧrī qamarī bi taṣḥīḥ-i Akbar Bihrūz, Rašīd ʿAiwaḍī
title_auth Dīwān-i Ḥāfiẓ bar asās-i si nusḫa-i kāmil-i kuhan muwarriḫ bi sālhā-i 813 wa 822 wa 825 hiǧrī qamarī
title_alt Diwān
title_new Dīwān-i Ḥāfiẓ
title_sort dīwān-i ḥāfiẓ bar asās-i si nusḫa-i kāmil-i kuhan muwarriḫ bi sālhā-i 813 wa 822 wa 825 hiǧrī qamarī
publisher Muʾassasa-i Intišārāt-i Amīr Kabīr
publishDate 1987
physical 22, 27, 572 Seiten
edition Čāp-i 3.
callnumber-raw IRA-894.80 H139
callnumber-search IRA-894.80 H139
illustrated Not Illustrated
oclc_num 552353829
work_keys_str_mv AT hafiz diwan
AT ʿaiwadirasid diwan
AT bihruzakbar diwan
AT hafiz diwanihafizbarasasisinushaikamilikuhanmuwarrihbisalhai813wa822wa825higriqamari
AT ʿaiwadirasid diwanihafizbarasasisinushaikamilikuhanmuwarrihbisalhai813wa822wa825higriqamari
AT bihruzakbar diwanihafizbarasasisinushaikamilikuhanmuwarrihbisalhai813wa822wa825higriqamari
status_str c
ids_txt_mv (AT-OBV)AC16924536
(DE-627)590253050
(DE-599)GBV590253050
(OCoLC)552353829
(EXLNZ-43ACC_NETWORK)99147604523703331
carrierType_str_mv nc
hol852bOwn_txt_mv YWIRA
hol852hSignatur_txt_mv IRA-894.80 H139
hol852cSonderstandort_txt_mv IRA-BIB
itmData_txt_mv 2023-08-22 11:24:17 Europe/Vienna
barcode_str_mv +YW24257704
callnumbers_txt_mv IRA-894.80 H139
inventoryNumbers_str_mv 11649
materialTypes_str_mv BOOK
permanentLibraries_str_mv YWIRA
permanentLocations_str_mv IRA-BIB
createdDates_str_mv 2023-08-22 11:24:17 Europe/Vienna
holdingIds_str_mv 2247272280004498
is_hierarchy_id AC16924536
is_hierarchy_title Dīwān-i Ḥāfiẓ bar asās-i si nusḫa-i kāmil-i kuhan muwarriḫ bi sālhā-i 813 wa 822 wa 825 hiǧrī qamarī
author2_original_writing_str_mv noLinkedField
noLinkedField
edition_original_writing_str_mv چاپ سوم
_version_ 1799015428406640640
fullrecord <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02279cam a2200361 c 4500</leader><controlfield tag="001">993614475404498</controlfield><controlfield tag="005">20220705095112.0</controlfield><controlfield tag="007">tu</controlfield><controlfield tag="008">090129s1987 |||||||| 00| ||per c</controlfield><controlfield tag="009">AC16924536</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(AT-OBV)AC16924536</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-627)590253050</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)GBV590253050</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)552353829</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(EXLNZ-43ACC_NETWORK)99147604523703331</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">AT-OeAW</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="c">DE-627</subfield><subfield code="d">AT-OeAW</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">per</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="c">XB-IR</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Ḥāfiẓ</subfield><subfield code="d">1315-1390</subfield><subfield code="0">(DE-588)118544632</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="240" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Diwān</subfield><subfield code="0">(DE-588)4478410-7</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="6">880-03</subfield><subfield code="a">Dīwān-i Ḥāfiẓ</subfield><subfield code="b">bar asās-i si nusḫa-i kāmil-i kuhan muwarriḫ bi sālhā-i 813 wa 822 wa 825 hiǧrī qamarī</subfield><subfield code="c">bi taṣḥīḥ-i Akbar Bihrūz, Rašīd ʿAiwaḍī</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2="0"><subfield code="6">245-03/(4/r</subfield><subfield code="a">دیوان حافظ</subfield><subfield code="b">بر اساس سه نسخه کامل کهن مورخ به سالهای ۸۱۳ و ۸۲۲ و ۸۲۵ هجری قمری</subfield><subfield code="c">به تصحیح اکبر بهروز - رشید عیوضی</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="6">880-02</subfield><subfield code="a">Čāp-i 3.</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1=" " ind2=" "><subfield code="6">250-02/(4/r</subfield><subfield code="a">چاپ سوم</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="6">880-01</subfield><subfield code="a">Tihrān</subfield><subfield code="b">Muʾassasa-i Intišārāt-i Amīr Kabīr</subfield><subfield code="c">1366 [1987]</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1=" " ind2="1"><subfield code="6">264-01/(4/r</subfield><subfield code="a">تهران</subfield><subfield code="b">‏ا‏میر کبیر</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">22, 27, 572 Seiten</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In arab. Schr., pers.</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">ʿAiwaḍī, Rašīd</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Bihrūz, Akbar</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="970" ind1="4" ind2=" "><subfield code="b">DE-627</subfield></datafield><datafield tag="ADM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">2024-05-14 09:17:17 Europe/Vienna</subfield><subfield code="d">20</subfield><subfield code="f">System</subfield><subfield code="c">marc21</subfield><subfield code="a">2023-08-22 11:23:15 Europe/Vienna</subfield><subfield code="g">false</subfield></datafield><datafield tag="HOL" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YWIRA</subfield><subfield code="h">IRA-894.80 H139</subfield><subfield code="c">IRA-BIB</subfield><subfield code="8">2247272280004498</subfield></datafield><datafield tag="852" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YWIRA</subfield><subfield code="c">IRA-BIB</subfield><subfield code="h">IRA-894.80 H139</subfield><subfield code="8">2247272280004498</subfield></datafield><datafield tag="ITM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="9">2247272280004498</subfield><subfield code="e">1</subfield><subfield code="m">BOOK</subfield><subfield code="b">+YW24257704</subfield><subfield code="i">11649</subfield><subfield code="2">IRA-BIB</subfield><subfield code="8">2347272260004498</subfield><subfield code="f">01</subfield><subfield code="p">2023-08-22 11:24:17 Europe/Vienna</subfield><subfield code="h">IRA-894.80 H139</subfield><subfield code="1">YWIRA</subfield><subfield code="q">2023-08-22 11:24:17 Europe/Vienna</subfield></datafield></record></collection>