حافظ نامه : شرح الفاظ, اعلام, مفاهیم کلیدی و ادبیات دشوار حافظ / نوشته بهاءالدین خرمشاهی
Ḥāfiẓ-nāma : šarḥ-i alfāẓ, iʿlām, mafāhīm-i kilīdī wa abyāt-i dušwār-i Ḥāfiẓ / niwišta-i Bahā'-ad-Dīn Hurramšāhī

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Sonstige:
Place / Publishing House:تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
Tihrān : Širkat-i Intišārāt-i ʿIlmī wa Farhangī
انتشارات سروش
Intišarat-i Suruš
Language:Persian
Series:Širkat-i Intišar̄āt-i ʿIlmī wa Farhangī wa Intišārāt-i Surūš ...
Subjects:
Classification:18.69 - Iranische Sprachen und Literaturen
Contents/pieces:2 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!