تاریخ کهن و معاصر ایران زمین / دکتر علی اکبر ولایتی
Tārīḫ-i kuhan wa muʿāṣir-i Īrān-zamīn / Duktur ʿAlī Akbar Wilāyatī

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Tihrān : Muʾassasa-i Intišārāt-i Amīr Kabīr
Language:Persian
Subjects:
Contents/pieces:12 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
تاریخ کهن و معاصر ایران زمین . ‏۱ : ‏ا‏یران پیش از اسلام / دکتر علی اکبر ولایتی
Tārīḫ-i kuhan wa muʿāṣir-i Īrān-zamīn / 1 : Īrān pīš az islām / Duktur ʿAlī Akbar Wilāyatī
2015 1,2
تاریخ کهن و معاصر ایران زمین . ‏۲ : ‏ ایران از اغاز دوران اسلامی تا حمله مغول / دکتر علی اکبر ولایتی
Tārīḫ-i kuhan wa muʿāṣir-i Īrān-zamīn / 2 : Īrān az āġāz daurān-i islāmī tā ḥamla-i muġūl / Duktur ʿAlī Akbar Wilāyatī
2013 2
تاریخ کهن و معاصر ایران زمین . ‏۳ : ‏ ایران از حمله مغول تا پایان تیموریان / دکتر علی اکبر ولایتی
Tārīḫ-i kuhan wa muʿāṣir-i Īrān-zamīn / 3 : Īrān az ḥamla-i muġūl tā pāyān-i tīmūriyān / Duktur ʿAlī Akbar Wilāyatī
2013 3
تاریخ کهن و معاصر ایران زمین . ‏۴ : ‏ا‏یران در عصر صفوی / دکتر علی اکبر ولایتی
Tārīḫ-i kuhan wa muʿāṣir-i Īrān-zamīn / 4 : Īrān dar ʿaṣr-i ṣafawī / Duktur ʿAlī Akbar Wilāyatī
2014 4
تاریخ کهن و معاصر ایران زمین . ‏۵ : ‏ا‏یران در عصر افشاریان و زندیان / دکتر علی اکبر ولایتی
Tārīḫ-i kuhan wa muʿāṣir-i Īrān-zamīn / 5 : Īrān dar ʿaṣr-i afšārīyān wa zandīyān / Duktur ʿAlī Akbar Wilāyatī
2014 5
تاریخ کهن و معاصر ایران زمین . ‏۶ : ‏ا‏یران در عصر قاجار تا آستانه مشروطیت / دکتر علی اکبر ولایتی
Tārīḫ-i kuhan wa muʿāṣir-i Īrān-zamīn / 6 : Īrān dar ʿaṣr-i qāǧār tā āsitāna-i mašrūṭiyat / Duktur ʿAlī Akbar Wilāyatī
2015 6
تاریخ کهن و معاصر ایران زمین . ‏۷ : ‏ا‏یران از آستانه مشروطیت تا کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ / دکتر علی اکبر ولایتی
Tārīḫ-i kuhan wa muʿāṣir-i Īrān-zamīn / 7 : Īrān az āsitāna-i mašrūṭiyat tā kūditā-i siwwum-i Isfand 1299 / Duktur ʿAlī Akbar Wilāyatī
2015 7
تاریخ کهن و معاصر ایران زمین . ‏۸ : ‏ا‏یران ازکودتا تا اشغال (اسفند ۱۲۹۹ - شهریور ۱۳۲۰) / دکتر علی اکبر ولایتی
Tārīḫ-i kuhan wa muʿāṣir-i Īrān-zamīn / 8 : Īrān az kūditā tā išġāl (Isfand 1299 - Šahrīwar 1320) / Duktur ʿAlī Akbar Wilāyatī
2015 8
تاریخ کهن و معاصر ایران زمین . ‏۹ : ‏ا‏یران ازاشغال تا کودتا (شهریور ۱۳۲۰ - مرداد ۱۳۳۲) / دکتر علی اکبر ولایتی
Tārīḫ-i kuhan wa muʿāṣir-i Īrān-zamīn / 9 : Īrān az išġāl tā išġāl kūditā (Šahrīwar 1320 - Murdād 1332) / Duktur ʿAlī Akbar Wilāyatī
2015 9
تاریخ کهن و معاصر ایران زمین . ‏۱۰ : ا‏یران از کودتا تا انقلاب اسلامی (۲۸ مرداد ۱۳۳۲ - بهمن ۱۳۵۷) / دکتر علی اکبر ولایتی
Tārīḫ-i kuhan wa muʿāṣir-i Īrān-zamīn / 10 : Īrān az kūditā tā inqilāb-i islāmī (28 Murdād 1332 - Bahman 1357) / Duktur ʿAlī Akbar Wilāyatī
2015 10
تاریخ کهن و معاصر ایران زمین . ‏۱۱ , ‏ب‏خش اول : ا‏یران در زمان رهبری امام خمینی (ره) , ‏د‏وران مبارزه (۱۳۴۰ - ۱۳۵۷) / دکتر علی اکبر ولایتی
Tārīḫ-i kuhan wa muʿāṣir-i Īrān-zamīn / 11 : Īrān dar zamān-i rahbarī-i Imām Ḫumainī (ra) : baḫš-i auwal : daurān-i mubāraza (1340 - 1357) / Duktur ʿAlī Akbar Wilāyatī
2017 11
تاریخ کهن و معاصر ایران زمین . ‏۱۱ , ‏ب‏خش دوم : ا‏یران در زمان رهبری امام خمینی (ره) , ‏(‏۱۳۵۷ - ۱۳۶۸) / دکتر علی اکبر ولایتی
Tārīḫ-i kuhan wa muʿāṣir-i Īrān-zamīn / 12 : Īrān dar zamān-i rahbarī-i Imām Ḫumainī (ra) : baḫš-i duwwum : (1357 - 1368) / Duktur ʿAlī Akbar Wilāyatī
2015 12