جامع التواريخ :‪‪‪‪ : تاريخ هند و سند و کشمير /‪‪‪‪ / تأليف رشيد الدين فضل الله همدانى ؛ تصحيح و تحشيه محمد روشن.‪‪‪‪
Jāmiʿ al-tawārīkh : : Tārīkh-i Hind u Sind u Kashmīr / / by Rashīd al-Dīn Hamadānī ; (Edited by) Rūshan Muḥammad.

Rashīd al-Dīn Hamadānī's (d. 718/1319) Jāmiʿ al-tawārīkh has been described by many as the first world history ever. Composed in Persian for the Mongol Il-khans Ghāzān (r. 1295-1304) and Öljeitü (Uljāytu, r. 1304-16), its aim was to set out the history and condition of the Mongol people, conque...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Superior document:Mīrās̲-i maktūb ; Tārīkh va jughrāfiyā ; 126. 19
VerfasserIn:
TeilnehmendeR:
Place / Publishing House:Leiden; , Boston : : BRILL,, [2019]
©2005
Year of Publication:2019
Language:English
Persian
Arabic
Series:Mīrās̲-i maktūb ; Tārīkh va jughrāfiyā ; 126. 19
Physical Description:1 online resource.
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!