منشآت قائم‌مقام : با مقابله با نسخۀ فرهاد ميرزا و چند نسخۀ ديگر، بانضمام حواشى و لغات و تعيين تاريخ نگارش نامه‌ها
Munšaʾāt-i Qāʾim-maqām : bā muqābala bā nusḫa-i Farhād Mīrzā wa čand nusḫa-i dīgar ; bi-inḍimām-i ḥawāšī wa luġāt wa taʿyīn-i tārīḫ-i nigāriš-i nāmahā / bi-ihtimām-i Ǧahāngīr Qā'im-maqāmī

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Sonstige:
Place / Publishing House:[Tihrān] : Kitābẖāna-i Ibn Sīnā, [1958] = 1337 [h.š.]
Year of Publication:1958
Language:Persian
Subjects:
Physical Description:8, 412 S.
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id 993539313304498
ctrlnum AC16559241
(AT-OBV)AC16559241
(OCoLC)632789389
(DE-599)BVBBV013765787
(DE-604)BV013765787
(EXLNZ-43ACC_NETWORK)99146848601303331
collection bib_alma
institution YWIRA
building IRA-BIB
record_format marc
spelling Qāʾim-Maqām Farāhānī, Abu-'l-Qāsim Ibn-ʿĪsā 1779-1835 880-01 (DE-588)11919273X aut
100-01/(3/r قائم‌مقام، ابو القاسم بن عيسى aut
880-03 Munšaʾāt-i Qāʾim-maqām bā muqābala bā nusḫa-i Farhād Mīrzā wa čand nusḫa-i dīgar ; bi-inḍimām-i ḥawāšī wa luġāt wa taʿyīn-i tārīḫ-i nigāriš-i nāmahā bi-ihtimām-i Ǧahāngīr Qā'im-maqāmī
245-03/(3/r منشآت قائم‌مقام با مقابله با نسخۀ فرهاد ميرزا و چند نسخۀ ديگر، بانضمام حواشى و لغات و تعيين تاريخ نگارش نامه‌ها
Munšaʾāt
[Tihrān] Kitābẖāna-i Ibn Sīnā [1958] = 1337 [h.š.]
8, 412 S.
txt
n
nc
In arab. Schr., pers.
Qāʾim-Maqām Farāhānī, Abu-'l-Qāsim Ibn-ʿĪsā 1779-1835 p (DE-588)11919273X
AT-OBV DE-604
Qāʾim-maqāmī, Ǧahāngīr 880-02 (DE-588)153508116 oth Sonstige
700-02/(3/r قائم‌مقامى، جهانگير oth
YWIRA IRA-BIB IRA-925.30 Q1 2236856490004498
language Persian
format Book
author Qāʾim-Maqām Farāhānī, Abu-'l-Qāsim Ibn-ʿĪsā 1779-1835
spellingShingle Qāʾim-Maqām Farāhānī, Abu-'l-Qāsim Ibn-ʿĪsā 1779-1835
Munšaʾāt-i Qāʾim-maqām bā muqābala bā nusḫa-i Farhād Mīrzā wa čand nusḫa-i dīgar ; bi-inḍimām-i ḥawāšī wa luġāt wa taʿyīn-i tārīḫ-i nigāriš-i nāmahā
Qāʾim-Maqām Farāhānī, Abu-'l-Qāsim Ibn-ʿĪsā (DE-588)11919273X
author_facet Qāʾim-Maqām Farāhānī, Abu-'l-Qāsim Ibn-ʿĪsā 1779-1835
Qāʾim-maqāmī, Ǧahāngīr
author_variant f a l i ʿ q m faliʿq faliʿqm
author_role VerfasserIn
author2 Qāʾim-maqāmī, Ǧahāngīr
author2_variant ǧ q m ǧqm
author2_role Sonstige
author_sort Qāʾim-Maqām Farāhānī, Abu-'l-Qāsim Ibn-ʿĪsā 1779-1835
title Munšaʾāt-i Qāʾim-maqām bā muqābala bā nusḫa-i Farhād Mīrzā wa čand nusḫa-i dīgar ; bi-inḍimām-i ḥawāšī wa luġāt wa taʿyīn-i tārīḫ-i nigāriš-i nāmahā
title_sub bā muqābala bā nusḫa-i Farhād Mīrzā wa čand nusḫa-i dīgar ; bi-inḍimām-i ḥawāšī wa luġāt wa taʿyīn-i tārīḫ-i nigāriš-i nāmahā
title_full Munšaʾāt-i Qāʾim-maqām bā muqābala bā nusḫa-i Farhād Mīrzā wa čand nusḫa-i dīgar ; bi-inḍimām-i ḥawāšī wa luġāt wa taʿyīn-i tārīḫ-i nigāriš-i nāmahā bi-ihtimām-i Ǧahāngīr Qā'im-maqāmī
title_fullStr Munšaʾāt-i Qāʾim-maqām bā muqābala bā nusḫa-i Farhād Mīrzā wa čand nusḫa-i dīgar ; bi-inḍimām-i ḥawāšī wa luġāt wa taʿyīn-i tārīḫ-i nigāriš-i nāmahā bi-ihtimām-i Ǧahāngīr Qā'im-maqāmī
title_full_unstemmed Munšaʾāt-i Qāʾim-maqām bā muqābala bā nusḫa-i Farhād Mīrzā wa čand nusḫa-i dīgar ; bi-inḍimām-i ḥawāšī wa luġāt wa taʿyīn-i tārīḫ-i nigāriš-i nāmahā bi-ihtimām-i Ǧahāngīr Qā'im-maqāmī
title_auth Munšaʾāt-i Qāʾim-maqām bā muqābala bā nusḫa-i Farhād Mīrzā wa čand nusḫa-i dīgar ; bi-inḍimām-i ḥawāšī wa luġāt wa taʿyīn-i tārīḫ-i nigāriš-i nāmahā
title_new Munšaʾāt-i Qāʾim-maqām
title_sort munšaʾāt-i qāʾim-maqām bā muqābala bā nusḫa-i farhād mīrzā wa čand nusḫa-i dīgar ; bi-inḍimām-i ḥawāšī wa luġāt wa taʿyīn-i tārīḫ-i nigāriš-i nāmahā
publisher Kitābẖāna-i Ibn Sīnā
publishDate 1958
physical 8, 412 S.
callnumber-raw IRA-925.30 Q1
callnumber-search IRA-925.30 Q1
topic Qāʾim-Maqām Farāhānī, Abu-'l-Qāsim Ibn-ʿĪsā (DE-588)11919273X
topic_facet Qāʾim-Maqām Farāhānī, Abu-'l-Qāsim Ibn-ʿĪsā
illustrated Not Illustrated
oclc_num 632789389
work_keys_str_mv AT qaʾimmaqamfarahaniabulqasimibnʿisa munsaʾatiqaʾimmaqambamuqabalabanushaifarhadmirzawacandnushaidigarbiindimamihawasiwalugatwataʿyinitarihinigarisinamaha
AT qaʾimmaqamigahangir munsaʾatiqaʾimmaqambamuqabalabanushaifarhadmirzawacandnushaidigarbiindimamihawasiwalugatwataʿyinitarihinigarisinamaha
AT qaʾimmaqamfarahaniabulqasimibnʿisa munsaʾat
AT qaʾimmaqamigahangir munsaʾat
status_str n
ids_txt_mv (AT-OBV)AC16559241
(OCoLC)632789389
(DE-599)BVBBV013765787
(DE-604)BV013765787
(EXLNZ-43ACC_NETWORK)99146848601303331
carrierType_str_mv nc
hol852bOwn_txt_mv YWIRA
hol852hSignatur_txt_mv IRA-925.30 Q1
hol852cSonderstandort_txt_mv IRA-BIB
itmData_txt_mv 2022-06-27 08:58:02 Europe/Vienna
barcode_str_mv 900-1828
callnumbers_txt_mv IRA-925.30 Q1
inventoryNumbers_str_mv 13416
materialTypes_str_mv BOOK
permanentLibraries_str_mv YWIRA
permanentLocations_str_mv IRA-BIB
inventoryDates_str_mv 2022-06-27 06:59:12
createdDates_str_mv 2022-06-27 08:58:02 Europe/Vienna
holdingIds_str_mv 2236856490004498
is_hierarchy_id AC16559241
is_hierarchy_title Munšaʾāt-i Qāʾim-maqām bā muqābala bā nusḫa-i Farhād Mīrzā wa čand nusḫa-i dīgar ; bi-inḍimām-i ḥawāšī wa luġāt wa taʿyīn-i tārīḫ-i nigāriš-i nāmahā
author_original_writing_str_mv قائم‌مقام، ابو القاسم بن عيسى
author2_original_writing_str_mv قائم‌مقامى، جهانگير
_version_ 1787548907760254976
fullrecord <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02776nam a2200361 c 4500</leader><controlfield tag="001">993539313304498</controlfield><controlfield tag="005">20150410000000.0</controlfield><controlfield tag="007">tu</controlfield><controlfield tag="008">010608s1958 ||| |||| 00||| per c</controlfield><controlfield tag="009">AC16559241</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(AT-OBV)AC16559241</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)632789389</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV013765787</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-604)BV013765787</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(EXLNZ-43ACC_NETWORK)99146848601303331</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">AT-OeAW</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="d">AT-OeAW</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">per</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="c">XB-IR</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Qāʾim-Maqām Farāhānī, Abu-'l-Qāsim Ibn-ʿĪsā</subfield><subfield code="d">1779-1835</subfield><subfield code="6">880-01</subfield><subfield code="0">(DE-588)11919273X</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">100-01/(3/r</subfield><subfield code="a">قائم‌مقام، ابو القاسم بن عيسى</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="6">880-03</subfield><subfield code="a">Munšaʾāt-i Qāʾim-maqām</subfield><subfield code="b">bā muqābala bā nusḫa-i Farhād Mīrzā wa čand nusḫa-i dīgar ; bi-inḍimām-i ḥawāšī wa luġāt wa taʿyīn-i tārīḫ-i nigāriš-i nāmahā</subfield><subfield code="c">bi-ihtimām-i Ǧahāngīr Qā'im-maqāmī</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2="0"><subfield code="6">245-03/(3/r</subfield><subfield code="a">منشآت قائم‌مقام</subfield><subfield code="b">با مقابله با نسخۀ فرهاد ميرزا و چند نسخۀ ديگر، بانضمام حواشى و لغات و تعيين تاريخ نگارش نامه‌ها</subfield></datafield><datafield tag="246" ind1="1" ind2="3"><subfield code="a">Munšaʾāt</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">[Tihrān]</subfield><subfield code="b">Kitābẖāna-i Ibn Sīnā</subfield><subfield code="c">[1958] = 1337 [h.š.]</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">8, 412 S.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In arab. Schr., pers.</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Qāʾim-Maqām Farāhānī, Abu-'l-Qāsim Ibn-ʿĪsā</subfield><subfield code="d">1779-1835</subfield><subfield code="D">p</subfield><subfield code="0">(DE-588)11919273X</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">AT-OBV</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Qāʾim-maqāmī, Ǧahāngīr</subfield><subfield code="6">880-02</subfield><subfield code="0">(DE-588)153508116</subfield><subfield code="4">oth</subfield><subfield code="e">Sonstige</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">700-02/(3/r</subfield><subfield code="a">قائم‌مقامى، جهانگير</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="970" ind1="4" ind2=" "><subfield code="b">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="ADM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">2022-09-18 05:34:21 Europe/Vienna</subfield><subfield code="d">20</subfield><subfield code="f">System</subfield><subfield code="c">marc21</subfield><subfield code="a">2022-06-27 08:57:22 Europe/Vienna</subfield><subfield code="g">false</subfield></datafield><datafield tag="HOL" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YWIRA</subfield><subfield code="h">IRA-925.30 Q1</subfield><subfield code="c">IRA-BIB</subfield><subfield code="8">2236856490004498</subfield></datafield><datafield tag="852" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YWIRA</subfield><subfield code="c">IRA-BIB</subfield><subfield code="h">IRA-925.30 Q1</subfield><subfield code="8">2236856490004498</subfield></datafield><datafield tag="ITM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="9">2236856490004498</subfield><subfield code="e">1</subfield><subfield code="m">BOOK</subfield><subfield code="b">900-1828</subfield><subfield code="i">13416</subfield><subfield code="2">IRA-BIB</subfield><subfield code="o">2022-06-27 06:59:12</subfield><subfield code="8">2336856470004498</subfield><subfield code="f">01</subfield><subfield code="p">2022-06-27 08:58:02 Europe/Vienna</subfield><subfield code="h">IRA-925.30 Q1</subfield><subfield code="1">YWIRA</subfield><subfield code="q">2022-06-27 08:59:12 Europe/Vienna</subfield></datafield></record></collection>