Kāśī-saṃskṛta-granthamālā : = The Kashi Sanskrit series

Saved in:
Bibliographic Details
Place / Publishing House:Vārānasī : Chaukhambha Sanskrit Sansthan, 1915-
Publication history:1.1915 -
Language:
Contents/pieces:18 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
श्रीमद्वाग्भटाचार्यक्रृत (वृद्धवाग्भटापरपर्यायः) अष्टाङ्गसङ्ग्रहः : ' अर्थप्रकाशिका ' व्याख्यया समुल्लसितः / व्याख्याकार वैद्य श्री गोवर्द्धनशर्मा छांगाणी ; भूमिका-लेखक वैद्य श्री यादवजी त्रिकमजी आचार्यः
Śrīmadvāgbhaṭācāryakṛta (vṛddhavāgbhaṭāparaparyāyaḥ) Aṣṭāṅgasaṅgrahaḥ : 'Arthaprakāśikā' vyākhyayā samullasitaḥ / vyākhyākāra Vaidya Śrī Govarddhanaśarmā Chāṃgāṇī ; bhūmikā-lekhaka Vaidya Śrī Yādavajī Trikamajī Ācāryaḥ
1993 s ...
= श्रिमदापदेवकृतः मीमांसान्यायप्रकाशः
The Mimâmsâ Nyâyaprakâsa of Âpadeva : with an original Sanskrit commentary by Pandit A. Chinnaswami Sastri (alias Venkatasubrahmanya Sastri) = Śrīmadāpadevakṛtaḥ mīmāṃsānyāyaprakāśaḥ / edited by A.M. Ramanatha Dikshita
1949 S 1
The Nyāyamañjarī of Jayanta Bhaṭṭa / ed. with notes by Sūrya Nârâyana Śukla 1969 2 15
षड्दर्शनटीकाकृद्वाचस्पतिमिश्रविरचित-न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकायाः / श्रीराजेश्वरशास्त्रिद्राविडेन संशोधितः
Ṣaḍdarśanaṭīkākṛdvācaspatimiśraviracita-Nyāyavārtikatātparyaṭīkāyāḥ : = Nyāyavārtika-tātparya tīkā by Śrī Vācaspati Miśra / Śrīrājeśvaraśāstridrāviḍena saṃśodhitaḥ
1989 2 24
Mīmāṃsānyāyaprakāśaḥ / Śrīmadāpadevakṛtaḥ 1981 3 25
काशिका, पाणिनीयव्याकरणसूत्रवृत्तिः : विद्वद्वरवामनजयादित्यविरचिता ; सम्पादकः पण्डित श्रीशोभितमिश्रः
Kāśikā, Pāṇinīyavyākaraṇasūtravṛttiḥ : Vidvadvaravāmanajayādityaviracitā ; sampādakaḥ paṇḍita Śrīśobhitamiśraḥ
1952 3 37
Nyāyadarśana : the Sūtras of Gotama and Bhāṣya of Vātsyāyana / ed. by Nyāyācārya Śrī Padmaprasāda Śāstrī ... 1990 4 43,4
The Nyāyadarṣana of Gotam Muni : with the Bhashya of Vatsyayana = Nyāyadarśanam / ed. with notes by Padmaprasad Sastri and Hariram Sukla 1942 6
Candraloka of Jayadeva / ed. with intro. etc. by Nārāyana Śastri Khiste ... Rev. and ed. with Sanskrit & Hindi Commentary "Ālokavardhint" and notes by Ganga Sagar Rai. Forew. by Ramkaran Sharma 1996 5 75
महर्षिप्रवरपतञ्जलिप्रणीतं योगसूत्रम् : पण्डितप्रवरधाराधिपतिभोजराजकृतेन राजमार्तण्डेन दार्शनिकशिरोमणिभावागणेशविरचितेन प्रदीपेन पं. नागोजीभट्टनिर्मितया वृत्त्या यतिप्रवर-रामानन्दविहितया मणिप्रभया विद्वद्वरानन्तदैवसम्पादितया चन्द्रिकया योगिराज पं. सदाशिवेन्द्रसरस्वतीकृतेन योगसुधाकरेण च समन्वितम् / ढुण्ढिराजशास्त्रिणा पाठान्तरेण टिप्पण्या च समलङ्कृत्य संशोधितम्
Maharṣipravarapatañjalipraṇītaṃ yogasūtram : paṇḍitapravaradhārādhipatibhojarājakṛtena rājamārtaṇḍena dārśanikaśiromaṇibhāvāgaṇeśaviracitena pradīpena paṃ. nāgojībhaṭṭanirmitayā vṛttyā yatipravara-rāmānandavihitayā maṇiprabhayā vidvadvarānantadaiva-sampāditayā candrikayā yogirāja paṃ. sadāśivendrasarasvatīkṛtena yogasudhākareṇa ca samanvitam / Ḍhuṇḍhirājaśāstriṇā pāṭhāntareṇa ṭippaṇyā ca samalaṅkṛtya saṃśodhitam
2001 3 83
The Kāśyapa Samhitā : (or Vṛddhajīvakīya Tantra) / by Vṛddha Jīvaka. Rev. by Vātsya. With Sanskrit introd. by Hemarāja Śarmā. With the Vidyotinī Hindi commentary and Hindi transl. of Sanskrit introd. by Satyapāla Bhiṣagāchārya 1953 154
Garuḍapurāṇam of Maharṣi Vedavyāsa / edited with introduction, indexes and textual criticism (in Hindi) by Dr. Ramshankar Bhattacharya 1964 s 165
व्याससुभाषितसंग्रहः / लुड्व्हिक् ष्टेर्णबाख् इत्येतैः अनेकमातृकाधारेण पाठान्तरादिभिः संशोध्य इदम्प्रथमतया सम्पादितः
Vyāsasubhāṣitasaṃgrahaḥ : = The Vyāsa-subhāṣita-saṁgraha / critically edited for the first time by Ludwik Sternbach / luḍvhik ṣṭerṇabākh ityetaiḥ anekamātṛkādhāreṇa pāṭhāntarādibhiḥ saṃśodhya idamprathamatayā sampāditaḥ
1969 s 193
वैशेषिकसूत्रोपस्कारः : ' प्रकाशिका ' हिन्दीव्याख्योपेतः / विद्वच्चूडामणिश्रीशङ्करमिश्रविरचितः ; व्याख्याकारः आचार्य ढुण्ढिराज शास्त्री ; सम्पादकः श्री नारायण मिश्रः
Vaiśeṣikasūtropaskāraḥ : 'Prakāśikā' hindīvyākhyopetaḥ = Vaiśeṣikasūtropaskara of Śrīśaṅkaramiśra : with the "Prakāśikā" Hindī commentary / vidvaccūḍāmaṇiśrīśaṅkaramiśraviracitaḥ ; vyākhyākāraḥ ācārya Ḍhuṇḍhirāja Śāstrī ; sampādakaḥ śrī Nārāyaṇa Miśraḥ
1969 1 195
= महकविश्रीहर्षप्रणीतं खण्डनखण्डखाद्यम् / रीशङ्करमिश्रविरचित ' शाङ्करी ' सहित- ' तत्त्वबोधिनी ' हिन्दीव्याख्योपेतम् हिन्दीव्याख्याकारः स्वामी श्री हनुमानदास जी षट्शास्त्री
Khaṇḍana-khaṇḍa-khādya : = Mahakaviśrīharṣapraṇītaṃ khaṇḍanakhaṇḍakhādyam / śrīśaṅkaramiśraviracita 'śāṅkarī' sahita- 'tattvabodhinī' hindīvyākhyopetam hindīvyākhyākāraḥ svāmī śrī hanumānadāsa jī ṣaṭśāstrī / of Mahākavi Śrīharṣa ; with the 'Śāṅkarī' commentary by Mm. Śaṅkara Miśra and the 'Tattvabodhinī' Hindi commentary by Swāmī Hanumāndāsjī Ṣaṭśāstrī ; edited by Dr. Navikānta Jhā
1970 F 197
Sāmkhyadarśana of Kapilamuni : with the Pradīpa Hindi commentary of Gajānanaśastrī Musalagāonakara of the Sāmkhyapravacana Bhāsya of Śri Vijñana Bhiksu 1987 233
= सिद्धित्रयी : मूल-वृत्ति-भाषान्तरादिसंवलिता / राजानक-उत्पलदेव-प्रणीता ; सूर्यप्रकाश व्यास
Siddhitrayī of Rājānaka Utpala Deva : = Siddhitrayī : mūla-vṛtti-bhāṣāntarādisaṃvalitā / rājānaka-utpaladeva-praṇītā ; sūryaprakāśa vyāsa / edited and translated by Dr. Surya Prakash Vyas
1989 F 259
ज्ऐनन्यायखण्डखाद्यम् : विमर्शाख्यहिन्दीव्याख्योपेतम् = Jaina Nyāya Khaṇḍa Khādyam of Sūri Yaśovijaya Sūri / edited with an exhaustive Hindi commentary by Acharya Badarinath Shukla / यशोविजयसूरिविरचितम्. न्याख्याकारः बदरीनाथशुक्लः
Jainanyāyakhaṇḍakhādyam : Vimarśākhyahindīvyākhyopetam = Jaina Nyāya Khaṇḍa Khādyam of Sūri Yaśovijaya Sūri / edited with an exhaustive Hindi commentary by Acharya Badarinath Shukla / Śrīyaśovijayasūriviracitam. Nyākhyākāraḥ badarīnāthaśuklaḥ
1966 1 17000