Πενταρχίας
Pentarhia / Ioan Marin Mălinaş

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Cluj-Napoca : Presa Univ.Clujeană, 2006-
Year of Publication:2006
Language:Romanian
German
English
Subjects:
Classification:11.50 - Kirchengeschichte. Dogmengeschichte
11.57 - Ostchristentum
Contents/pieces:7 records
Notes:Teilweise mit dem Verlag: Editura Risoprint
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Πενταρχίας
Pentarhia / 1 : Dipticon sau cronologie patriarhală şi imperială / Ioan Marin Mălinaş
2006 1
Πενταρχίας . η Καθολοκή Ορθόδοξη Εκκλησία και οι Πατριάρχες αυτής μέχρι και τον 8° αιώνα : μεταξύ της κληρονομίας της εν Χαλκηδόνι Οικουμενικής Συνόδου (451) και της προσπάθειας συντάξεως του Κανονικού Δικαίου από την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο 691 - 692
Pentarhia / 2, 1 : Biserica Catholică Ortodoxă şi patriarhii acesteia până în secolul al VIII-lea : între moştenirea Chalcedonului şi încercarea de codificare a dreptului canonic prin Sinodul quinisext 691 - 692 / Ioan Marin Mălinaş
2009 2,1
Πενταρχίας
Pentarhia / 2, 2 : Regeste imperiale şi patriarhale privitoare la Sinoadele Ecumenice, 325-787 / Ioan Marin Mălinaş
2009 2,2
Πενταρχίας . Περί των κανονικών θεσμών της Πενταρχίας των Πατριαρχών
Pentarhia / 2, 3 : Privitor la instituţia canonică a pentarhiei patriarhilor / Ioan Marin Mălinaş
2010 2,3
Πενταρχίας . Η Λατινική πατριάρχες της Παλαιάς Ρώμης, Αγγειλληίας και Γραδο, Βενετία και την Ανατολή : (Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων)
Pentarhia / 2, 4 : Patriarhii latini de Roma Veche, Aquileia, Grado, Veneţia şi cei din Orient : (Constantinopol, Alexandria, Antiohia şi Ierusalim) / Ioan Marin Mălinaş
2011 2,4
Πενταρχίας . Οικουμενικού Θρόνου, Αχρίδα και Ρουμανική Εκκλησία, μέχρι το 1453 : πατριαρχική και αυτοκρατορικά έγγραφα από την Κωνσταντινούπολη, μέχρι το 1453, μεταφράσεις και σχόλια
Pentarhia / 2, 5 : Tronul Ecumenic, Ohrida şi Biserica Românească, până în anul 1453 : documente patriarhale şi imperiale, de la Constantinopol, până în anul 1453, traduceri şi comentarii / Ioan Marin Mălinaş
2014 2,5
Arhieraticon / 3,1 : Liber pontificalis Ecclisae Dacoromenorum graeci ritus : činóvnik : etape de evoluție, structură, refelkții teologice şi comparație de texte liturgice / Ioan Marin Mălinaş 2018 3,1