Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Brno : Archeologický Ústav Akad. Věd České Republiky, 1994-
Publication history:1.1994 -
Language:###
Subjects:
Contents/pieces:37 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Studien zum Burgwall von Mikulčice / hrsg. von Falko Daim ... ...
Markomannenkriege : Ursachen und Wirkungen ; [VI. Internationales Symposium "Grundprobleme der Frühgeschichtlichen Entwicklung im Nördlichen Mitteldonaugebiet", Wien, 23. - 26. 11. 1993)] / [hrsg. von Herwig Friesinger ...] 1994 1
Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert : Terminologie und Beschreibung ; Kolloquium Mikulčice, 24.-26. Mai 1994 / hrsg. von Lumir Poláček 1995 2
Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa - mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung : Symposion Mikulčice, 5. - 9. September 1994 / hrsg. von Čeněk Staňa ... 1996 3
Kelten, Germanen, Römer im Mitteldonaugebiet : vom Ausklang der Latène-Zivilisation bis zum 2. Jahrhundert ; [VII. Internationales Symposium "Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet", Malé Vozokany, 13. - 16. Dezember 1994] / [hrsg. von Jaroslav Tejral...] 1995 3
Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa 1998 4
Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie und naturwissenschaftliche Beiträge zur Talaue der March / hrsg. von Lumír Poláček 1999 5
Paleolithic in the middle Danube region : anniversary volume to Bohuslav Klíma / ed. by Jiří Svoboda 1996 5
Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum : Materialien der Internationalen Fachkonferenz "Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum", Kravsko 17. - 20. Mai 1995 / hrsg. von Jaroslav Tejral ... 1997 8
Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle / hrsg. von Lumír Poláček ... 2010 8
Ve službách archeologie : sborník k 60. narozeninám Vladimíra Haška ; příspěvky z Konference Přírodovědecké Metody v Archeologii, Kravsko 5. - 6. března 1998 = Im Dienst der Archäologie : Festschrift zum 60. Geburtstag Vladimír Hašek ; Materialien der Fachkonferenz Naturwissenschaftliche Methoden in der Archäologie, Kravsko 5. - 6. März 1998 / uspořádali a k vydaní přípravili: Pavel Kouřil ..... 1998 010
Early medieval swords from Mikulčice / Jiří Košta, Jiří Hošek 2014 10
Das mitteleuropäische Barbaricum und die Krise des römischen Weltreiches im 3. Jahrhundert : Materialien des IX. Internationalen Symposiums "Grundprobleme der Frühgeschichtlichen Entwicklung im Nördlichen Mitteldonaugebiet", Kravsko 3. - 4. December 1996 / hrsg. von Jaroslav Tejral 1999 12
L'occident romain et l'Europe centrale au début de l'époque des Grandes Migrations / sous la dir. de Jaroslav Tejral ... 1999 13
Germanen beiderseits des spätantiken Limes : [Materialien des X. Internationalen Symposiums "Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet", Xanten vom 2. - 6. Dezember 1997] / hrsg. von Thomas Fischer ... 1999 14
Gentes, reges und Rom : Auseinandersetzung, Anerkennung Anpassung ; Festschrift für Jaroslav Tejral zum 65. Geburtstag / hrsg. von Jan Bouzek ... 2000 16
Velká Morava mezi Východem a Západem : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Uherské Hradiště, Staré Město, 28. 9. - 1. 10. 1999 = Großmähren zwischen West und Ost / [ed.: Luděk Galuška ...] 2001 17
Probleme der frühen Merowingerzeit im Mitteldonauraum : [Materialien des XI. Internationalen Symposiums "Grundprobleme der Frühgeschichtlichen Entwicklung im Nördlichen Mitteldonaugebiet", Kravsko 16. - 19. November 1998] / [hrsg. von Jaroslav Tejral] 2002 19
Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku : tato kniha je věnována památce PhDr. Ivo Rakovského, CSc., Jany Stuchlíkové, CSC. a dalších kolegů, kteří se značnou měrou podíleli na záchranných výzkumech v oblasti vodního díla Nové Mlýny, ale přípravy této publikace se již nedočkali = Das Gebiet des Stausees von Nové Mlýny von der Urgeschichte bis zum Mittelalter / [Stanislav Stuchlík (ed.)] 2002 20
Mikulčice - pohřebiště u 6. a 12. kostela : = Mikulčice - Gräberfeld bei der 6. und 12. Kirche / Archeologický Ústav Akademie Věd České Republiky. [Odpověd. red.: Pavel Kouřil]. Naďa Profantová ; Blanka Kavánová 2003 22
Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas : (mit einem speziellen Blick auf die großmährische Problematik) ; Materialien der internationalen Fachkonferenz, Mikulčice, 25. - 26. 5. 2004 / ed. Pavel Kouřil 2005 25
Barbaren im Wandel : Beiträge zur Kultur- und Identitätsumbildung in der Völkerwanderungszeit / [hrsg. von Jaroslav Tejral] 2007 26
Nechvalín, Prušánky : čtyři slovanská pohřebiště / Zdeněk Klanica 28
Velkomoravská pohřebiště v Rajhradě a Rajhradicích : katalog / Čeněk Staňa 2006 29
Borotice : mohylové pohřebiště z doby bronzové / Stanislav Stuchlík 2006 30
Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren / hrsg. von Lumír Poláček 2008 31
Hlinsko : výšinná osada lidu badenské kultury / Lubomír Šebela a kolektiv autorů 2007 32
Einheimische und Fremde : das norddanubische Gebiet zur Zeit der Völkerwanderung / Jaroslav Tejral 2011 33
Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích / Pavel Kouřil ; Markéta Tymonová 2013 34
Burg - Vorburg - Suburbium : zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren / hrsg. von Ivana Boháčová ... 2008 35
Mutěnice-Zbrod : zaniklé slovanské sídlišté ze 7.-10. století / Zdeněk Klanica 2008 36
Barbarská sídliště : chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů ; (archeologie barbarů 2007) / Eduard Droberjar ... (edd.) 2008 37
Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku / Rudolf Procházka 2009 38
Langobardische Gräberfelder in Mähren I. / von Jaroslav Tejral ... Miloš Čižmář 2011 39
Velkomoravské keramické okruhy a tzv. mladší velkomoravský horizont v Mikulčicích : Marian Mazuch 2013 45
Hospodárske zázemie Mikulčíc : sídelná štruktúra na strednom toku rieky Morava v 9. - 1. polovici 13. storočia / Marek Hladík 2014 48
Mušov-Neurissen 1993-1994 : nálezové kontexty z doby římské = Mušov-Neurissen 1993-1994 : archeological context from the Roman period / Ondrej Šedo, Radka Knápek 2019 I 63