در ترازوی نقد
Dar tarāzū-i naqd

Saved in:
Bibliographic Details
Place / Publishing House:تهران : انتشارات سخن
Tihrān : Intišārāt-i Suḫan, 1387 [hiǧra šamsī]/[2008/09] - 1398 [hiǧra šamsī]/[2019]
Year of Publication:2019
Language:Persian
Contents/pieces:8 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
سفرنامه‌ باران : ‏ن‏قد و تحلیل و گزیده اشعار شفیعی کدکنی / به اهتمام حبيب‌الله عباسي
Safarnāma-i bārān : naqd wa taḥlīl wa guzīda-i ašʿār-i Šafīʿī Kadkanī / bi ihtimām-i Ḥabīb-Allāh ʿAbbāsī
2008 1
اي عشق همه بهانه از توست : ‏ن‏قد و تحلیل و گزیده اشعارامیر هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه) / به اهتمام سارا ساور سفلی
Iy ʿišq hama bahāna az tust : naqd wa taḥlīl wa guzīda-yi ašʿār-i Amir Hūšang Ibtihāǧ (H. A. Sāya) / bi ihtimām-i Sārā Sāwar Suflā
2008 2
شهریار شهر سنگستان : نقد و تحلىل اشعار مهدى اخوان ثالث (م. امىد) / به اهتمام شهرىار شاهىن دژى
Šahriyār-i šahr-i Sangistān : naqd wa taḥlīl-i ašʿār-i Mahdī Aḫawān Ṯāliṯ (M. Umīd) / bi ihtimām-i Šahryār Šāhīn-Dižī
2008 3
Man zabān-i waṭan-i ḫwīšam... : naqd wa taḥlīl wa guzīda-i ašʿār-i malik uš-Šuʿarā Bahār / bi ihtimām-i Mīlād ʿAẓīmī 2008 4
شبی هم در آغوش دریا : ‏ن‏قد و تحلیل و گزیده اشعار مهدی حمیدی‌شیرازی / به اهتمام محمد خلیلی
Šabī ham dar āġūš-i daryā : naqd wa taḥlīl wa guzīda-i ašʿār-i Mahdī Ḥamīdī Šīrāzī / bi ihtimām-i Muḥammad Ḫalīlī
2008 5
پادشاه فتح : نقد و تحلىل و گزىدۀ اشعار نىما ىوشىج / به اهتمام، مىلاد عظىمى
Pādišāh-i fatḥ : naqd wa taḥlīl wa guzīda-i ašʿār-i Nīmā Yūšīǧ / bi ihtimām-i Mīlād ʿAẓīmī
2009 7
معجزۀ پروین : زندگی، نقد و تحلیل و گزیده اشعار پروین اعتصامی / به اهتمام مجید قدمیاری
Muʿǧiza-i Parwīn : zindagī, naqd wa taḥlīl wa guzīda-i ašʿār-i Parwīn Iʿtiṣāmī / bi ihtimām-i Maǧīd Qadamyārī
2009 8
كهن ديارا : نقد و تحليل اشعار نادر نادرپور / به اهتمام وحيد عيدگاه طرقبه اي
Kuhan diyārā : naqd wa taḥlīl-i ašʿār-i Nādir Nādirpūr / bi ihtimām-i Waḥīd ʿĪdgāh Ṭurqabaī
2009 9