Silsila-i intišārāt-i Anǧuman-i Āṯār-i Millī

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Bahman
Publication history:10.1951 - 153.1982 nachgewiesen
Language:
Contents/pieces:23 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
دیوان غزلیات و قصاید عطار / به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی
Dīwān-i ġazalīyāt wa qasāyid-i ʿAṭṭār / bi-ihtimām wa taṣḥīḥ-i Taqī Tafaḍḍulī
1962 44
Ǧahāngušā-i Nādirī / taʾlīf-i Mīrza Mahdī Ḫān Astarābādī ; bi-ihtimam-i ʿAbdallāh Anwār 1962 45
Iqlīm-i Pārs : āṯār-i tārīḫī wa amākin-i bāstān-i Fārs = Eghlimé Pars : la terra de Pars : the land of Pars / ta'līf-i Muḥammad Taqī Muṣṭafawī 1964 48
Zindagī wa marg-i pahlawānān dar Šāh-nāma : taḥlīlī az šaḫṣiyyat-i haft pahliwān-i Šāhnāma hamrāh bā muqaddamaʼī dar šināḫt-i Firdawsī / nigāriš-i Muḥammad ʿAlī Islāmī Nudūšan 1969 62
Buzurgān-i Šīrāz : taḥqīqī dar bāra-i zāhidān ... wa ziyāratgāhhā-i Šīrāz / ta'līf-i Raḥmat-allāh Mihrāz 1969 64
Tārīẖ-i Banākatī 1969 66
Tārīḫ-i Banākatī : rauḍat ūlā 'l-albāb fī maʿrifat at-tawārīḫ wa-'l-ansāb = Tārikh e Banākatī : a general history from the earliest times to the 14th. century, A.D. 1969 66
Sarzamīn-i Qazwīn : sābiqa-i tārīḫī wa āt̮ār-i bāstānī wa bināhā-i tārīḫī-i sarzamīn-i Qazwīn / barrasī wa niwišta-i Parwīz Warǧāwand 1970 74
Yādnāma-i Taqī-zāda : ba-munāsabat-i sālrūz-i dar-gud̮ašt-i ān šādrawān / ba-ihtimām-i Ḥabīb Yaġmā'ī 1970 75
Naẓarī bi tārīẖ-i Āẕarbāiǧān wa āṯār-i bāstānī wa ǧamʿiyat-šināsī-i ān / ta'līf-i Muḥammad Ǧawād Maškūr 1970 77
Muqaddama'ī bar šināḫt-i asnād-i tārīḫī / taʾlīf: Ǧahāngīr Qāʾim-maqāmī 1971 84
Ḏaīl-i Ǧāmiʿ at-tawārīḫ Rašīdī : Šāmil-i waqāyiʿ 703-781 h.q. / taʾlīf-i Ḥāfiẓ-i Abrū ; bi-ihtimām-i Ḫānbābā Bayānī 1971 88
Naṣīḥat al-mulūk / taʹlīf-i Imām Muḥammad Ibn-Muḥammad Ibn-Muḥammad Ġazzālī Ṭūsī (450-505 h.q.). Bā taṣḥīḥ-i muǧaddad wa hawāšī wa taʿlīqāt wa muqaddama-i tāza bi ḫāma-i Ǧalāl-ad-Dīn Humāʾī 1972 90
Maqālāt-i Furūġī : dar-bāra-i Šāh-nāma-i Firdausī / bi-ihtimām: Ḥabīb Yaġmā'ī 1972 93
Āṯār-i millī-i Iṣfahān / ta'līf-i Abu-'l-Qāsim Rafīʿī Mihr'ābādī 1973 101
Sīrāf, "Bandar-i Ṭāhirī" : išārātī az guḏašta-i Sīrāf - Sīrāf-i kunūnī / taʾlīf: Ġulāmriḍā Maʿṣūmī 1973 102
Kitābšināsī-i kitābhā-i ẖaṭṭī / taʾlīf-i Mahdī Bayānī ; bi kūšiš-i Ḥusain Maḥbūbī Ardakānī 1974 104
Ǧāmi-i Ǧa'farī : (tarīḫ-i Yazd dar daurān-i Nādirī, Zandī wa 'asr-i salṭanat-i Fath-'alī Šāh) / taʾlīf-i Muḥammad Ǧa'far Ibn-Muḥammad Ḥusain Nā'īnī mutaḫalliṣ bi "Ṭarab" ; bi kūšiš-i Īraǧ Afšār 1974 108
Tārīḫ-i Nīšābūr / ta'līf-i ʿAlī Muʾaiyid Ṯābitī 1976 125
Al-muḫtārāt min ar-rasāʾil : maǧmūʿa-i munšaʾāt wa farāmīn wa aḥkām-i diwānī wa šarʿī wa ʿurfī az qurūn-i panǧum wa šišum wa haftum-i hiǧri az rū-i nusḫa-i Kitābḫāna-i Wazīrī (Jazd) / bā muqaddama wa fahāris bi-kūšiš-i Īraǧ Afšār 1977 128
Qaṣrān (Kūhsarān) : mabāḥiṯī tārīḫī wa ǧuġrāfiyāʾī wa iǧtimāʿī wa maḏhabī wa waṣf-i Ātašgāh, minṭaqa-i kūhistānī-i Ray-i bāstān wa Ṭihrān-i kunūnī / Ḥusain Karīmān 1977 137
Waqfnāma-i Rabʿ-i Rašīdī : al-waqfīya ar-rašīdīya bi-ẖaṭṭ al-wāqif fī bayān šarāʾiṭ umūr al-waqf wa ʾl-maṣārif / aṯar-i Rašīd-ad-Dīn Faḍlallāh Ibn-Abi-ʾl-H̱air Ibn-ʿAlī al-Hamadānī muštahir bih Rašīd aṭ-Ṭabīb. Bih kušaš-i Muǧtabā Minuwī wa Īraǧ Afšār 1977 139
Ǧuġrāfīyā-i tārīẖī-i Sīrāf / ta'līf-i Muḥammad Ḥasan Simsār 1978 140