Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Toruń : Tow. Naukowe w Toruniu, Toruń : Wydawn. Naukowe UMK, 1919-
Publication history:26/28.1919/21 -
Language:Polish
Contents/pieces:74 records
Physical Description:24 cm
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Bibliografia miasta Torunia ...
Urzędnicy miejscy Torunia : spisy ...
Mennica Bydgoska / Marian Gumowski 1955 58,2
Józef Feliks Zieliński (Izet-Bey) : 1808 - 1878 / Elwira Wróblewska 1963 W 68,1
Uposażenie i organizacja klasztoru norbertanek w Żukowie od XIII do połowy XV wieku / Antoni Czacharowski 1963 W 68,2
Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego do roku 1411 / Zenon Nowak 1964 W 69,1
Rozmieszczenie własności ziemskiej na Kujawach w II połowie XVI w. / Zenon Guldon 1964 W 69,2
Kancelaria biskupów włocławskich w okresie księgi wpisów : (XV - XVIII w.) / Andrzej Tomczak 1964 W 69,3
Historia ustroju i prawa Księstwa warszawskiego / Władysław Sobociński 1964 W 70,1
Studia nad sołectwami w województwie krakowskim w XVI - XVIII w. / Aniela Kiełbicka 1964 W 70,2
Rola Torunia w Związku Pruskim i wojnie trzynastoletniej w latach 1440 - 1466 / Irena Janosz-Biskupowa 1965 W 70,3
Stosunki Augusta II z Kurią rzymską w latach 1704 - 1706 : (misja rzymska) / Jacek Staszewski 1965 71,1
Prawo karne oświeconego absolutyzmu z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII/XIX w. / Stanisław Salmonowicz 1966 71,2
Towarzystwo Demokratyczne Polskie w latach 1832 - 1846 / Sławomir Kalembka 1966 W 71,3
Stosunki społeczne w rzymskich kopalniach złota w Dacji w 2. wieku naszey ery : = Les mines d'or de Dacie au 2. siècle : (aspects sociales et administratives) / Stanisław Mrozek 1966 W 72,1
Ustawa o rządzie Prus Książęcych z roku 1542 : studium z dziejów przemian społecznych i politycznych w lennie Pruskim / Janusz Małłek 1967 72,2
Bibliografia numizmatyki polskiej / Marian Gumowski. Przygotowal di druku i uzupełnił Henryk Baranowski 1967 W 72,3
Mapy ziemi dobrzyńskiej w drugiej połowie XVI w. : 1. Podziały administracyjne ; 2. Rozmieszczenie własności ziemskiej / Zenon Guldon 1967 W 73,1
Społeczne i polityczne siły w walce o Nową Marchię w latach 1319 - 1373 : ze szczególnym uwzględnieniem roli możnowładztwa nowomarchijskiego / Antoni Czacharowski 1968 W 73,2
Zjednoczenie Pomorza Gdańskiego z Wielkopolską pod koniec XIII w. : Umowa Kępińska 1282 r. / Krystyna Zielińska 1968 W 73,3
Stosunki polsko-pruskie do 1230 r : Ze szczególnym uwzględnieniem roli Pomorza gdańskiego / Jan Powierski 1968 W 74,1
Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka : wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300 - 1306 / Janusz Bieniak 1969 W 74,2
Herbarz partycjatu torunskiego / Marian Gumowski 1970 W 74,3
Analiza dyplomatyczno-sfragistyczna dokumentów traktatu toruńskiego 1466 r. / Maksymilian Grzegorz 1970 W 75,1
Przemysł spożywczy w województwie pomorskim w latach 1920 - 1939 / Roman Dąbrowski 1970 W 75,2
Walki społeczno-ustrojowe w Toruniu w I połowie XVI wieku / Józef Buława 1971 W 75,3
Polityczne plany Konrada i księcia mazowieckiego / Bronisław Włodarski 1971 76,1
Archiwistyka : przedmiot, zakres, podział ; (studia nad problemem) / Bohdan Ryszewski 1972 W 76,2
Komes w polskich źrodłach średniowiecznych / Ambroży Bogucki 1972 W 76,3
Prywatne rozdawnictwa pieniędzy i żywności w miastach Italii w okresie wczesnego cesarstwa / Stanislaw Mrozek 1973 W 77,2
Archiwum ziem Pruskich : studium archiwoznawcze / Irena Janosz-Biskupowa 1974 W 77,3
Communitas, princeps, corona regni : studia selecta / Karol Górski 1976 78,1
Polityka Torunia wobec władz Rzeczypospolitej w latach 1764 - 1772 / Jerzy Dygdała 1977 W 78,2
Satyra polityczna Wielkiej emigracji / Elwira Wróblewska 1977 W 78,3
Działalność gen. Józefa Dwernickiego na emigracji w latach 1832 - 1848 / Urszula Wencel-Kalembkowa 1978 W 79,1
Imiennictwo dynastii piastowskiej we wcześniejszym średniowieczu / Jacek Hertel 1980 W 79,2
Powstanie i kształtowanie się chrześcijańskiej mentalności w Polsce do końca XIII w. / Stefan Kwiatkowski 1980 W 79,3
Organizacja i funkcjonowanie rad narodowych w województwie pomorskim : 1945 - 1950 ; studium historyczno-prawe / Ryszard Sudziński 1981 W 80,1
Powrót Pomorza do Polski : 1918 - 1920 / Mieczysław Wojciechowski 1981 W 80,2
Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu : genealogia, uposażenie i rola polityczna w 12-14 w. / Jan Pakulski 1982 W 80,3
Jakub Kazimierz Rubinkowski : szlachcic, mieszczanin toruński, erudyta barokowy / Kazimierz Maliszewski 1982 W 81,1
Życie polityczne Pomorza w latach 1920 - 1939 / Roman Wapiński 1983 W 81,2
Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzecząpospolitą w 18 wieku : tendencje unifikacyjne a partykularyzm / Jerzy Dygdała 1984 W 81,3
Narodziny ogólnoinflanckich zgromadzeń stanowych od XIII do połowy XV wieku / Jan Kostrzak 1985 W 82,1
Struktura administracyjna i własnościowa Pomorza Gdańskiego pod rządami zakonu krzyżackiego w latach 1309 - 1454 / Maksymilian Grzegorz 1987 W 82,2
Kancelarie toruńskich korporacji rzemieślniczych w okresie staropolskim / Janusz Tandecki 1987 82,3
Sejm lubelski w 1703 roku i jego miejsce w konfliktach wewnętrznych na początku 18 wieku / Jarosław Poraziński 1988 83,1
Przemiany demograficzne w miastach Prus Zachodnich w latach 1815 - 1850 / Andrzej Piątkowski 1990 83,2
Kierunki rozwoju rocznikarstwa w państwie zakonu niemieckiego w XIII - XVI w. / Jarosław Wenta 1990 83,3
Klimat religijny w diecezji pomezańskiej u schyłku XIV i w pierwszych dziesięcioleciach XV wieku / Stefan Kwiatkowski 1990 84,1
Sejm Pacyfikacyjny w 1699 r. / Bogusław Dybaś 1991 84,2
Wielka emigracja a powstanie słowianofilstwa francuskiego : w kręgu działalności Cypriana Roberta / Leszek Kuk 1991 84,3
Ród Rawiczów : Warszowice i Grotowice / Jan Wroniszewski 1992 85,1
Norwegia na drodze dylematów i przemian : 1945 - 1949 / Emilia Denkiewicz-Szczepaniak 1992 W 85,2
Elity polskiego ruchu narodowego w Poznańskiem i w Prusach Zachodnich w latach 1850 - 1914 / Szczepan Wierzchosławski 1992 85,3
Ród Rawiczów : współrodowcy Warszowiców i Grotowiców / Jan Wroniszewski 1994 86,1
Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI do końca XVII wieku / Krzysztof Mikulski 1994 86,2
Zakon krzyżacki a społeczeństwo państwa w Prusach : zbiór studiów / pod red. Zenona Huberta Nowaka 1995 86,3
O Kreml i Smoleńszczyznę : polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607 - 1612 / Wojciech Polak 1995 87,1
Powstanie i rozwój struktury administracyjno-terytorialnej zakonu krzyżackiego na Kujawach i w ziemi chełmińskiej w latach 1246 - 1343 / Slawomir Jóźwiak 1997 W 87,3
Cysterskie nekrologi na Pomorzu Gdańskim od XIII do XVII wieku / Piotr Oliński 1997 W 88,1
Fortece Rzeczypospolitej : studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku / Bogusław Dybaś 1998 88,2
Powstanie i rozwój sieci parafialnej w diecezji chełmińskiej w czasach panowania zakonu krzyżackiego / Waldemar Rozynkowski 2000 89,2
Kolej Tylżycko-Wystrucka w latach 1862 - 1884 : pierwsza prywatna inwestycja kolejowa w Prusach Wschodnich / Andrzej Piątkowski 2001 W 90,1
Zadłużenie hipoteczne i obrót nieruchomościami w Starym Mieście Toruniu w pierwszej połowie XVII wieku / Andrzej Mycio 2003 W 90,3
Gospodarcze i społeczne kontakty Torunia z Wrocławiem w późnym średnowieczu / Krzysztof Kopiński 2005 W 91,2
Polityk dwóch epok : Wiktor Kulerski (1865 - 1935) / Tomasz Krzemiński 2008 W 91,3
Królewskie dwory żon Zygmunta Augusta : organizacja i składy osobowe / Agnieszka Marchwińska 2008 W 92,1
Od "solitudo" do "terra culta" : przestrzeń jako przedmiot wyobrażeń w Inflantach i Prusach od XIII do początku XV wieku / Rafał Simiński 2008 W 92,2
Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej : (1581 - 1621) / Anna Ziemlewska 2008 W 92,3
Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu / Roman Czaja 2008 W 93,1
Norwegia wobec rozszerzenia NATO na państwa Europy środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, w latach 1989-1999 / Katarzyna Zyśk 2008 W 93,2
Struktury parafialne diecezji Chełmińskiej w XVII - XVIII wieku / Bogusław Dygdała 2009 W 93,3
Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych / Paweł A. Jeziorski 2009 W 94,1