Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe, anfangs
Białystok : Dział Wydawnictw Filii UW, teils
Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1962-
Publication history:1.1962 -
Language:###
Contents/pieces:353 records
Notes:Nebent. teils: Dissertationes WUW
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego / Krystyna Waszakowa ...
Studia z polskiej leksykografii współczesnej / pod red. Zygmunta Saloniego ...
Rady delegatów robotniczych w Polsce : 1918 - 1919 / Zygmunt Rybicki 1962 1
Państwo a spółdzielczošč : šrodki prawne włączania spółdzielczości w system gospodarki planowej w PRL / Ryszard Malinowski 1966 10
Nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w historii i dialektach języka polskiego / Mieczysław Szymczak 1966 11
Sprawy Polski w III i IV dumie państwowej / Mirosław Wierzchowski 1966 12
Antropogeniczna roślinność puszczy białowieskiej : jako wynik synantropizacji naturalnego kompleksu leśnego / Janusz Bogdan Faliński 1966 13
Prawne problemy podziału gruntów chłopskich w Galicji na tle austriackiego ustawodawstwa agrarnego / Katarzyna Sójka-Zielińska 1966 14
Participium l-ové ve slovanštině / Jiří Damborský 1967 15
Procesy elektrodowe niklu(II) na elektrodach rtęciowych / Zbigniew Galus 1966 16
Rada wzajemnej pomocy gospodarczej : studium prawnomiędzynarodowe / Henryk de Fiumel 1967 17
Handel zagraniczny Królestwa Polskiego : 1815 - 1914 / Andrzej Jezierski 1967 18
Orzecznictwo krakowskich sądów wyższych w sporach o nieruchomości miejskie : (XVI-XVIII w.) : studium z historii prawa rzymskiego w Polsce / Krystyna Bukowska 1967 19
Wina i kara w angielskim prawie karnym / Stanisłlaw Frankowski 1976 W 100
Premodernizm w Brazylii : przedstawiciele nurtu społecznego w literaturze okresu 1900 - 1922 / Janina Z. Klave 1977 W 101
Tanizaki Jun'ichirō a krąg japońskiej tradycji rodzimej / Mikołaj Melanowicz 1976 102
Kryminalistyczna problematyka osobowych środków dowodowych / Zbigniew Czeczot 1976 103
Analiza i struktura środowiska geograficznego i nowa metoda regionalizacji fizycznogeograficznej : (na przykładzie województwa białostockiego) / Andrzej Richling 1976 104
Warszawa na mapie polski stanisławowskij : podstawy gospodarcze rozwoju miasta / Barbara Grochulska 1980 W 105
Węgierska i polska powieść historyczna w dobie romantyzmu / Andrzej Sieroszewski 1976 W 106
Wlaściwości fizykochemiczne i biologiczne niektórych pochodnych kwasów nukleinowych purynowych monomerów i polinukleotydów / Magdalena Fikus 1976 107
Wnioski obywatelskie w administracij państwowej : studium z zakresu nauki administracij i prawa administracyjnego / Jacek Lang 1976 108
Naissance d'une doctrine formation des idées littéraires et esthétiques de Zola : (1859-1865) / Halina Suwała 1976 109
Widma luminescencji kompleksów metali ziem rzadkich z kwasem aurynotrójkarboksylowym i niektórym aminami / Andrzej Janowski 1976 110
Language of the law in the aspect of translation / Barbara Z. Kielar 1977 1 113
Wstęp do poetyki pragmatycznej / Eugeniusz Czaplejewicz 1977 114
Sądownictwo komisji skarbowych w sprawach handlowych i przemysłowych : Kukolja / Grazyna Bałltruszajtys 1977 W 115
The role of land tenure in the system of Ethiopian imperial government in modern times / Joanna Mantel-Niećko 1980 116
Specyfika pedagogiki muzycznej / Jan Wierszyłowski 1977 117
Rozwój rzeźby fluwialnej północnej części Kotliny Sandomierskiej w świetle badań sedymentologicznych / Elzbieta Mycielska-Dowgiałło 1978 120
Schyłek neolitu i początek epoki brązu na wyżynie małopolskiej w świetle badań nad kopcami / Andrzej Kempisty 1978 W 121
Z teorii i praktyki awangardyzmu / Andrzej Lam 1976 W 122
Doktryny i ruchy społeczno-polityczne "wieków milczenia" (poł. VII - poł. IX w.) : formowanie sie podstaw politycznego odrodzenia Iranu / Bogdan Składanek 1980 123
Rada administracyjna Królestwa Polskiego w latach 1815 - 1830 / Hubert Izdebski 1978 124
Les predicats locatifs statiques en français : étude de sémantique et de syntaxe / Krzysztof Bogacki 1977 W 125
Zalezności miedzy strukturą a reaktywnością i cechami spektroskopowymi niektorych pochodnych furanu, piperydyny i cyklicznych układów siarkowych : studium układów podobnych do fragmentów budowy alkaloidów z Nuphar luteum = Dependence of reactivity and spetroscopic features upon structure of some derivation of furan, piperidine and cyclic sulfur systems / Konrad Gałuszko 1978 126
Badanie składu chemicznego ścian komórkowych pieczarki dwuzarodnikowej : (Agaricus bisporus) / Andrzej Temeriusz 1978 127
Studia nad akcentem języka białoruskiego : (rzeczownik / Elżbieta Smułkowa 1978 128
Strukturalizm w fizyce współczesnej / Michał Tempczyk 1978 129
Akty normatywne organizacji spółdzielczych / Marek Wierzbowski 1977 130
Pojęcie i typy sukcesji państw w odniesieniu do umów międzynarodowych w świetle prac kodyfikacyjnych KPM ONZ / Jerzy Pieńkos 1979 131
Operacje wojskowe Ptolemeuszów w Syrii / Jan Krzysztof Winnicki 1989 W 132
Die aufklärerische Utopie : Rezeption d. Griechenauffassung J. J. Winckelmanns um 1800 in Deutschland u. Polen / Tadeusz Namowicz 1978 133
A critical survey of a historical phonology of English vowels : (with special reference to Karl Luick's "Historische Grammatik der deutschen Sprache") / Jerzy Wełna 1987 W 134
Wokół literatury włoskiej, węgierskiej i polskiej w epoce renesansu : szkice komparatystyczne / Jan Ślaski 1991 W 135
Biosynteza alkaloidów łubinu / Wiesław Marek Gołębiewski 1989 W 135
Byt i istnienie w filozofii Plotyna / Dobrochna Dembińska-Siury 1979 136
Przesłanki tworzenia i działalności przedsiębiorstw wielonarodowych / Leon Żurawicki 1978 137
Kontynuacja "strony czynnej" w idealizmie niemieckim : (Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Gadamer) / Jan Ożarowski 1978 138
Kapitałochłonność produkcji rolnej / Kazimierz Meredyk 1977 140
Formacje z sufiksem -izna w języku polskim na tle słowiańskim / Roxana Sinielnikoff 1982 W 141
System dostarczający informacji o funkcjonowaniu sądów : analiza modelowa na przykładzie postępowań cywilnych / Andrzej Malinowski 1978 143
Procesy absorpcji dwufotonowej a własności statystyczne światła / Jerzy Krasiński 1979 145
Kultura ceramiki promienistej w Europie / Zazisław Sochacki 1980 146
The phenomenological theory of the (N,[alpha]) reaction on the heavy nuclei / Mirosław Kozłowski 1980 147
Superstitions, magic and mantic practices in the Heian Period / Jolanta Tubielewicz 1980 W 148
Ju-lin wai-shih : próba analizy literackiej / Zbigniew Słupski 1979 149
O filozofii Ksenokratesa z Chalcedonu / Jerzy Andrzej Wojtczak 1980 W 150
Spatial complex : a study of spatiaö problems in fiction illustrated with examples from representative works of English short fiction 1900 - 1925 / Bronisława Bałutowa 1979 W 152
Methodology of the analysis of Sanskrit drama / Maria Christopher Byrski 1979 153
Wychowanie jako wprowadzanie w życie wartosciowe : próba marksistowskiego określenia aksjologicznej i metodologicznej problematyki idealu wychowawczego / Stanisław Ruciński 1981 154
Mity królewskiej księgi : symbole i wzorce mityczne w / Maria Składankowa 1981 W 155
Style komunikacji interpersonalnej / Lidia Grzesiuk 1979 156
Problemy wyboru strategii metodologicznej w biologii współczesnej / Józef Andrzej Stuchliński 1979 157
Arbeit, Mediocritas, Müssiggang : zur Sozialethik in Robert Walsers Kleinprosa / Marian Holona 1980 158
Dramat radziecki na scenach polskich w dwudziestoleciu międzywojennym / Tadeusz Kołakowski 1982 W 159
Roślinność wodna i szuwarowa Polski : (klasy: Lemnetea, Charetea, Potamogetonetea, Phragmitetea) wg stanu zbadania na rok 1975 / Henryk Tomaszewicz 1979 160
Kultobjekte in der hethitischen Religion : (nach keilschriftlichen Quellen) / Maciej Popko 1978 W 161
Pozycja społeczna kobiety w okresie staroasyryjskim na podstawie dokumentów z kaneš w Aziji mniejszej / Krystyna Łyczkowska 1979 162
Problematyka postępu i tradycji w kulturze włoskiej pierwszej połowy XIX wieku : (1816 - 1848) / Joanna Ugeniewska-Dobrzanska 1979 163
Socjologiczne aspekty wzrostu a współczesna myśl ekonomiczna zachodu / Józef Leonarski 1979 164
Zagadnienia internacjonalizacji odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełnione za granicą / Lech Gardocki 1979 166
Mazowsze wschodnie we wczesnym średniowieczu / Maria Miśkiewiczowa 1981 167
Opis semantyczny czaswnikow ruchu oraz pojęć zwązanych z ruchem / Bożenna Bojar 1979 168
Człowiek w środowisku geograficznym polski średniowiecznej : związki i uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe / Jan Tyszkiewicz 1981 169
O metodzie krytyki literackiej w dobie Oswiecenia / Jadwiga Ziętarska 1981 170
Organizacja kształcenia w zbiorczych szkołach gminnych : (na przykładzie nauczania matematyki) / Edward Zych 1978 170
Michał Dymitr Krajewski : zarys monograf / Irena Łossowska 1980 171
Rzeczowniki postadiektywne : studium słowotwórczo-leksykalne / Jadwiga Chludzińska-Świątecka 1979 172
Antyczny romans grecki wczesnego okresu / Maria Pąkcińska 1981 173
Geneza pola współczesnych pionowych ruchów skorupy ziemskiej na obszarze Polski / Jerzy Liszkowski 1982 W 174
Państwo ludowe a kościoł rzymskokatolicki w Polsce w latach 1944 - 1948 : studium z zakresu stosunków władzy / Janusz Osuchowski 1981 175
Wybrane problemy karania na tle tendencji depenalizacyjnych / Stanisław Strycharz 1982 W 176
Ideał wychowawczy w okresie rewolucji społecznej w Polsce : (1944 - 1948) / Helena Chylińska 1981 W 177
Zarządzanie szkolnictwem w Polsce : (studium historyczno-porównawcze) / Michał Balicki 1978 178
Al Fustât : its foundation and early urban development / Władysław Kubiak 1982 179
Przeszłość w świadomości inteligencji polskiej / Barbara Szacka 1983 W 180
Rozwój języka tureckiego w XVII wieku : (rękopis z 1611 r., ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn. M. 1529) / Tadeusz Majda 1985 W 181
Zapożyczenia arabskie w dawnym i współczesnym języku amharskim / Witold Kazimierz Brzuski 1983 182
Zagadnienia cyfrowej analizy przebiegów fizjologicznych / Katarzyna J. Blinowska-Cieslak 1980 183
Załatwianie sporów między państwami afrykańskimi / Maria Magdalena Kenig-Witkowska 1980 W 184
Umowy w zakresie kooperacji produkcji przemysłowej w PRL 1980 W 185
Fotochemia 5-alkilopirymidyn i ich znaczenie biologiczne / Ewa Sztumpf-Kulikowska 1980 W 186
Terroryzm lotniczy w świetle prawa międzynarodowego / Zdzisław Galicki 1981 W 188
Wpływ struktury wewnętrznej części warstwy podwójnej modyfikowanej przez adsorpcję jonu i obojętnej substancji powierzchniowo czynnej na szybkość reakcji elektrodowych 1981 W 189
Kwantytatywne parametry kompozycij treści mapy / Wiktor Grygorenko 1981 190
Alhadzi Umaru (1858 - 1934), poeta ludu hausa : studium historyzno-literackie / Stanisław Piłaszewicz 1981 W 191
Tradycja i nowatorstwo we współeczesnej poezji tunezyjskiej / Krystyna Skarżyńska-Bocheńska 1980 192
Zasiłek chorobowy : problematyka prawna / Inetta Jędrasik-Jankowska 1983 W 193
Opodatkowanie majątku socjalistycznych przedsiębiorstw państwowych : (Zagadnienia prawnofinansowe) / Maria Gintowt-Jankowicz 1980 194
see all