Projekt REGIOGOES bude analyzovať bytovú výstavbu ako aj miestne špecifické, socio-demografické a stavebno-kultúrne rozvojové potenciály prihraničného územia Bratislavy a Nordburgenlandu. Na základe týchto poznatkov budú pre vybrané lokality navrhnuté nové inovatívne stavebné a obytné formy pre rôzne vekové a sociálne skupiny, ako aj riešenia pre existujúce stavebné štruktúry. Dôležitým aspektom bude zhodnotenie a propagácia architektonického dedičstva v tomto prihraničnom regióne.