Opera Instituti Archaeologici Sloveniae

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni Center SAZU, 1995-
Publication history:1.1995 -
Language:###
Contents/pieces:47 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov Grad pri Kobaridu : = Late antique fortified settlement Tonovcov Grad near Kobarid ...
Grobišče Župna cerkev v Kranju : = Cemetery Župna cerkev in Kranj 2016 ...
Dolgoročne spremembe okolja / uredila Maja Andrič ...
Divje Babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji = Divje Babe I : upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia / uredil / ed. by Ivan Turk ...
Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri Župni cerkvi v Kranju v letih 1964-1970 : = Excavations of medieval and post-medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970 / Andrej Pleterski (urednik/editor), Benjamin Štular, Mateja Belak (področna urednika/subeditors) 2016 P 1
Kučar : železnodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni kompleks na Kučarju pri Podzemlju : eisenzeitliche Siedlung und frühchristlicher Gebäudekomplex auf dem Kučar bei Podzemelj / Janez Dular ; Slavko Ciglenečki ; Anja Dular 1995 1
Arheološka raziskovanja grobov najdišča Župna Cerkev v Kranju med letoma 1972 in 2010 : = Archaeological investigation of graves from Župna Cerkev site in Kranj between 1972 and 2010 / Andrej Pleterski (urednik/editor), Benjamin Štular, Mateja Belak (področna urednika/subeditors) 2017 P 2
Mousteriénska "koščena piščal" : in druge najdbe iz Divjih bab I v Sloveniji = Mousterian "Bone Flute" : and other findings from Divje Babe I cave site in Slovenia / ur. Ivan Turk 1997 2
Sermin : prazgodovinska in zgodnjerimska naselbina v severozahodni Istri : a prehistoric and Early Roman settlement in Northwestern Istria / Jana Horvat, sodelavci Vesna Svetličič [u.a.] 1997 3
Začetek in konec raziskovanj grobišča pri Župni cerkvi v Kranju (1953 in 2011-2013) : = The beginnning and end of exploration at the Župna cerkev cemetery in Kranj (1953 and 2011-2013) / Andrej Pleterski (urednik/editor), Benjamin Štular, Mateja Belak, Helena Bešter(področna urednika/subeditors) 2019 3
Tinje nad Loko pri Žusmu : poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina = Tinje oberhalb von Loka pri Žusmu : spätantike und frühmittelalterliche Siedlung / Slavko Ciglenečki 2000 4
Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu : = Bronzezeitliche Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš / Janez Dular ; Irena Šavel ; Sneža Tecco Hvala 2002 5
Halštatske nekropole Dolenjske : = Die hallstattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko / Janez Dular 2003 6
Rimsko steklo Slovenije : = The Roman glass of Slovenia / Irena Lazar 2003 7
Hočevarica : eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju ; an eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje / uredil Anton Velušček 2004 8
Viktorjev spodmol in Mala Triglavca : prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji = Viktorjev spodmol and Mala Triglavca : contributions to understanding the mesolithic period in Slovenia / zbral in uredil Ivan Turk 2004 9
Resnikov prekop : najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju ; the oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko Barje / Anton Velušček ... Uredil Anton Velušček 2006 10
Zalog pri Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja = Zalog near Verd : Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje / uredil Andrej Gaspari 2006 11
South-Eastern Slovenia in the early iron age : settlement - economy - society = Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi / Janez Dular ; Sneža Tecco Hvala 2007 12
Zgodnjesrednjeveška naselbina na Blejski Pristavi : najdbe = Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled : Funde / Andrej Pleterski. S prispevki Timoteja Knifica ... 2008 14
Mali grad : visokosrednjeveški grad v Kamniku = Mali grad : high medieval castle in Kamnik / Benjamin Štular 2009 15
Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. = Stare gmajne pile-dwelling settlement and its era : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC / uredil/ed. by Anton Velušček 2009 16
Okra : vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo = Ocra : the gateway between the Mediterranean and Central Europe / Jana Horvat ; Alma Bavdek 2009 17
Ormož : utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe = Ormož : befestigte Siedlung aus der späten Bronze- und der älteren Eisenzeit / Janez Dulnar ; Marjana Tomanić Jevremov. S prispevkom Boruta Toškana ... 2010 18
Zgodnjesrednjeveška naselbina na Blejski Pristavi : tafonomija, predmeti in čas = Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled : Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche Einordnung / Andrej Pleterski. S prispevki Igorja Bahorja ... 2010 19
Arheološka najdiška Ptuja : Rabelčja vas = Archaeological sites of Ptuj / Jana Horvat ; Andreja Dolenc Vičič. Sodelavki Marjana Tomanič Jevremov, Marija Lubšina Tušek 2010 20
Drobci ledenodobnega okolja : zbornik ob življenjskem jubileju Ivana Turka = Fraproceedings in honour of Ivan Turk's jubilee / uredil Borut Toškan 2011 21
Spaha / uredil Anton Velušček 2011 22
Magdalenska gora : družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti = social structure and burial rites of the Iron Age community / Sneža Tecco Hvala 2012 26
Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi : = Nordostslowenien in der späten Bronzezeit / Janez Dular 2013 27
The invisible slavs : Župa Bled in the "prehistoric" Early Middle Ages / Andrej Pleterski 2013 28
Studia praehistorica in honorem Janez Dular / uredila Sneža Tecco Hvala 2014 30
The Roman army between the Alps and the Adriatic / edited by Jana Horvat 2016 F 31
Stična : železnodobna naselbinska keramika = Stična : Iron Age settlement pottery / Lucija Grahek 2016 P 32
Železnodobno naselje Most na Soči : gradbeni izvidi in najdbe = The Iron Age settlement at Most na Soči : settlement structures and small finds / Drago Svoljšak, Janez Dular 2016 P 33
Železnodobno naselje Most na Soči : razprave = The Iron Age settlement at Most na Soči : treatises / uredila/editors: Janez Dular, Sneža Tecco Hvala 2018 1 34
Molnik pri Ljubljani v železni dobi : = The iron age site at Molnik near Ljubljana / Sneža Tecco Hvala ; s prispevki/with contributions of Brina Škvor Jernejčič [und 6 weiteren] 2017 P 36
Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku : = Korinjski hrib and late antique military forts in illyricum / Slavko Ciglenečki, Zvezdana Modrijan, Tina Milavec sodelavci: Peter Kos [ [und 5 weitere] 2020 p 39
Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru : = Minor roman settlements in Slovenia / uredniki/edited by Jana Horvat, Irena Lazar, Andrej Gaspari 2020 1 40
Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru : = Minor Roman settlements in Slovenia / Edited by Jana Horvat, Irena Lazar, Andrej Gaspari 2020 40
Arheološka najdišča Ptuja : panorama = Archaeological sites of Ptuj : panorama / Jana Horvat; Branko Mušič; Andreja Dolenc Vičič; Anja Ragolič 2020 41
Srednjeveški blejski otok v arheoloških virih : = Medieval archaeology of Bled Island / avtorji prispevkov/contributors: Polona Bitenc, Timotej Knific, Benjamin Štular [und 3 weitere] ; urednik/edited by Benjamin Štular 2020 42
Most na Soči : Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce = the 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca / Miha Mlinar ; s prispecki / with contribution of: Petra Leben Seljak, Borut Točkan, Metka Culiberg 2020 43
Tipologija, kronologija in razprostranjenost bronastodobnih jezičastoročajnih srpov v jugovzhodni Evropi : = Typology, chronology, and distribution of Bronze Age tanged sickles in South-Eastern Europe / Primož Pavlin 2023 44
The Roman conquest beyond Aquileia (II-I centuries BC) / edited by Jana Horvat, Federico Bernardini, Mateja Belak 2023 F 45
Between Ravenna and Constantinople : rethinking Late Antique settlement patterns / Slavko Ciglenečki 2023 F 46
Roman urban landscape : towns and minor settlements from Aquileia to the Danube / edited by Jana Horvat, Stefan Groh, Karl Strobel, Mateja Belak 2024 1 47