شدت
Shidit

Saved in:
Bibliographic Details
TeilnehmendeR:
Place / Publishing House:[Fayyūm, Egypt] : : جامعة الفيوم، كلية الاثار،,[2004]-
[Fayyūm, Egypt] : : Jāmiʻat al-Fayyūm, Kullīyat al-Āthār,, [2004]-
Publication history:Began with: al-ʻAdad 1. (2014)
Language:Arabic
English
Physical Description:1 online resource
Notes:
  • "Majallah sanawīyah muḥakkamah"
  • Refereed/Peer-reviewed
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id 993575759204498
lccn 2020255113
ctrlnum (OCoLC)1125714154
(CKB)4100000007521075
(CONSER)--2020255113
(EXLCZ)994100000007521075
collection bib_alma
record_format marc
spelling 880-01 Shidit
245-01/(3/r شدت
880-02 Majallat shidit
246-02/(3/r مجلة شدت
Shedet
880-03 [Fayyūm, Egypt] : Jāmiʻat al-Fayyūm, Kullīyat al-Āthār, [2004]-
264-03/(3/r [Fayyūm, Egypt] : جامعة الفيوم، كلية الاثار، [2004]-
1 online resource
Annual
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Began with: al-ʻAdad 1. (2014)
880-04 "Majallah sanawīyah muḥakkamah"
500-04/(3/r "مجلة سنوية محكمه"
Unrestricted online access. star
Text in Arabic and English.
al-ʻAdad 1. (2014); title from cover image (publisher website, viewed April 21, 2020)
al-ʻAdad 6. (2019) (publisher website, viewed April 21, 2020)
Refereed/Peer-reviewed
Unrestricted online access star
Archaeology Periodicals.
Egypt History Periodicals.
Egypt Antiquities Periodicals.
Archéologie Périodiques.
Égypte Antiquités Périodiques.
Archaeology. fast (OCoLC)fst00812938
Antiquities. fast (OCoLC)fst00810745
Egypt. fast (OCoLC)fst01208755
Periodicals. fast (OCoLC)fst01411641
History. fast (OCoLC)fst01411628
880-05 Jāmiʻat al-Fayyūm (Egypt). Kullīyat al-Āthār, issuing body.
710-05/(3/r جامعة الفيوم (Egypt). كلية الاثار،, issuing body.
2356-8704
language Arabic
English
format Serial
author2 Jāmiʻat al-Fayyūm (Egypt). Kullīyat al-Āthār,
author_facet Jāmiʻat al-Fayyūm (Egypt). Kullīyat al-Āthār,
author2_role TeilnehmendeR
title Shidit
spellingShingle Shidit
title_full Shidit
title_fullStr Shidit
title_full_unstemmed Shidit
title_auth Shidit
title_new Shidit
title_sort shidit
publisher Jāmiʻat al-Fayyūm, Kullīyat al-Āthār,
publishDate 2004
physical 1 online resource
dateSpan Began with: al-ʻAdad 1. (2014)
issn 2536-9954
2356-8704
callnumber-first D - World History
callnumber-subject DS - Asia
callnumber-label DS36
callnumber-sort DS 236.75 S55
genre Periodicals. fast (OCoLC)fst01411641
History. fast (OCoLC)fst01411628
geographic Egypt History Periodicals.
Egypt Antiquities Periodicals.
Égypte Antiquités Périodiques.
Egypt. fast (OCoLC)fst01208755
genre_facet Periodicals.
Périodiques.
History.
geographic_facet Egypt
Égypte
Egypt.
illustrated Illustrated
oclc_num 1125714154
work_keys_str_mv AT jamiʻatalfayyumegyptkulliyatalathar shidit
AT jamiʻatalfayyumegyptkulliyatalathar majallatshidit
AT jamiʻatalfayyumegyptkulliyatalathar shedet
status_str n
ids_txt_mv (OCoLC)1125714154
(CKB)4100000007521075
(CONSER)--2020255113
(EXLCZ)994100000007521075
carrierType_str_mv cr
is_hierarchy_title Shidit
author2_original_writing_str_mv جامعة الفيوم (Egypt). كلية الاثار،,
title_alt_original_str_mv مجلة شدت
_version_ 1803971859739312128
fullrecord <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nas-a2200601-i-4500</leader><controlfield tag="001">993575759204498</controlfield><controlfield tag="005">20240113213019.0</controlfield><controlfield tag="006">m-----o--d--------</controlfield><controlfield tag="007">cr-|||||||||||</controlfield><controlfield tag="008">190609c20149999eg-ar---o-----0----0ara-c</controlfield><datafield tag="010" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a"> 2020255113</subfield></datafield><datafield tag="022" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">2536-9954</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1125714154</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(CKB)4100000007521075</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(CONSER)--2020255113</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(EXLCZ)994100000007521075</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ara</subfield><subfield code="a">eng</subfield></datafield><datafield tag="042" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">pcc</subfield></datafield><datafield tag="043" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">f-ua---</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1="1" ind2="4"><subfield code="a">DS36.75</subfield><subfield code="b">.S55</subfield></datafield><datafield tag="066" ind1=" " ind2=" "><subfield code="c">(3</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="0" ind2="0"><subfield code="6">880-01</subfield><subfield code="a">Shidit</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="0" ind2="0"><subfield code="6">245-01/(3/r</subfield><subfield code="a">شدت</subfield></datafield><datafield tag="246" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">880-02</subfield><subfield code="a">Majallat shidit</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">246-02/(3/r</subfield><subfield code="a">مجلة شدت</subfield></datafield><datafield tag="246" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Shedet</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="6">880-03</subfield><subfield code="a">[Fayyūm, Egypt] :</subfield><subfield code="b">Jāmiʻat al-Fayyūm, Kullīyat al-Āthār,</subfield><subfield code="c">[2004]-</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1=" " ind2="1"><subfield code="6">264-03/(3/r</subfield><subfield code="a">[Fayyūm, Egypt] :</subfield><subfield code="b">جامعة الفيوم، كلية الاثار،</subfield><subfield code="c">[2004]-</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 online resource</subfield></datafield><datafield tag="310" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Annual</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">computer</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">online resource</subfield><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="362" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Began with: al-ʻAdad 1. (2014)</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="6">880-04</subfield><subfield code="a">"Majallah sanawīyah muḥakkamah"</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1=" " ind2=" "><subfield code="6">500-04/(3/r</subfield><subfield code="a">"مجلة سنوية محكمه"</subfield></datafield><datafield tag="506" ind1="0" ind2=" "><subfield code="f">Unrestricted online access.</subfield><subfield code="2">star</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Text in Arabic and English.</subfield></datafield><datafield tag="588" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">al-ʻAdad 1. (2014); title from cover image (publisher website, viewed April 21, 2020)</subfield></datafield><datafield tag="588" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">al-ʻAdad 6. (2019) (publisher website, viewed April 21, 2020)</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Refereed/Peer-reviewed</subfield></datafield><datafield tag="506" ind1="0" ind2=" "><subfield code="f">Unrestricted online access</subfield><subfield code="2">star</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Archaeology</subfield><subfield code="v">Periodicals.</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Egypt</subfield><subfield code="x">History</subfield><subfield code="v">Periodicals.</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Egypt</subfield><subfield code="x">Antiquities</subfield><subfield code="v">Periodicals.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="6"><subfield code="a">Archéologie</subfield><subfield code="v">Périodiques.</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="6"><subfield code="a">Égypte</subfield><subfield code="x">Antiquités</subfield><subfield code="v">Périodiques.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Archaeology.</subfield><subfield code="2">fast</subfield><subfield code="0">(OCoLC)fst00812938</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Antiquities.</subfield><subfield code="2">fast</subfield><subfield code="0">(OCoLC)fst00810745</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Egypt.</subfield><subfield code="2">fast</subfield><subfield code="0">(OCoLC)fst01208755</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Periodicals.</subfield><subfield code="2">fast</subfield><subfield code="0">(OCoLC)fst01411641</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">History.</subfield><subfield code="2">fast</subfield><subfield code="0">(OCoLC)fst01411628</subfield></datafield><datafield tag="710" ind1="2" ind2=" "><subfield code="6">880-05</subfield><subfield code="a">Jāmiʻat al-Fayyūm (Egypt).</subfield><subfield code="b">Kullīyat al-Āthār,</subfield><subfield code="e">issuing body.</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="2" ind2=" "><subfield code="6">710-05/(3/r</subfield><subfield code="a">جامعة الفيوم (Egypt).</subfield><subfield code="b">كلية الاثار،,</subfield><subfield code="e">issuing body.</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1=" " ind2=" "><subfield code="x">2356-8704</subfield></datafield><datafield tag="906" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">JOURNAL</subfield></datafield><datafield tag="ADM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">2024-07-08 00:38:50 Europe/Vienna</subfield><subfield code="f">system</subfield><subfield code="c">marc21</subfield><subfield code="a">2019-02-02 20:08:43 Europe/Vienna</subfield><subfield code="g">false</subfield></datafield><datafield tag="AVE" ind1=" " ind2=" "><subfield code="i">DOAJ Directory of Open Access Journals</subfield><subfield code="P">DOAJ Directory of Open Access Journals</subfield><subfield code="x">https://eu02.alma.exlibrisgroup.com/view/uresolver/43ACC_OEAW/openurl?u.ignore_date_coverage=true&amp;portfolio_pid=5342287710004498&amp;Force_direct=true</subfield><subfield code="Z">5342287710004498</subfield><subfield code="m"> Available from 2014 until 2023.</subfield><subfield code="b">Available</subfield><subfield code="8">5342287710004498</subfield></datafield><datafield tag="AVE" ind1=" " ind2=" "><subfield code="Z">5342287710004498</subfield><subfield code="A">2014</subfield><subfield code="B">2023</subfield></datafield></record></collection>