جغرافياى حافظ ابرو /‪‪‪‪ / تأليف شهاب الدين عبد الله خوافى مشهور به حافظ ابرو (درگذشته ٨٣٣ ه.ق) ؛ مقدمه، تصحيح و تحقيق صادق سجادى.‪‪‪‪
Jaghrāfiyā-yi Ḥāfiẓ-i Abrū. Volume 2 : : Mushtamil bar jaghrāfiyā-yi tārīkhi-yi Midītirana, Armanistān, Firingistān, Jazīra, ʿIrāq, Khūzistān wa Fārs / / by Ḥāfiẓ Abrū ; (Edited by) Ṣādiq Sajjādī.

Ḥāfiẓ Abrū (d. 833/1430) was a Timurid historian who spent the greater part of his active life in Herat. An accomplished chess-player, he was a regular guest at the court of the chess-loving Tīmūr Lang (d. 807/1405). His works were all commissioned by Tīmūr's son Shāhrūkh (d. 850/1447), whom he...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Superior document:Tārīkh va jughrāfiyā ; 1
VerfasserIn:
TeilnehmendeR:
Place / Publishing House:Leiden; , Boston : : BRILL,, [2019]
©1999
Year of Publication:2019
Language:English
Arabic
Persian
Series:Tārīkh va jughrāfiyā ; 1
Mīrās̲-i maktūb ; 25
Physical Description:1 online resource.
Notes:Series statements from Jacket.
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id 993541108904498
lccn 2008430108
ctrlnum (CKB)4920000000127399
(OCoLC)ocm37242361
(nllekb)BRILL9789004402348
(MiAaPQ)EBC6275801
(OCoLC)1154069234
(Au-PeEL)EBL6275801
(OCoLC)1183958693
(EXLCZ)994920000000127399
collection bib_alma
record_format marc
spelling 880-01 Abrū, Ḥāfiẓ, author.
100-01/(3/r‪ حافظ ابرو.‪‪‪‪
880-02 Jaghrāfiyā-yi Ḥāfiẓ-i Abrū. Volume 2 : Mushtamil bar jaghrāfiyā-yi tārīkhi-yi Midītirana, Armanistān, Firingistān, Jazīra, ʿIrāq, Khūzistān wa Fārs / by Ḥāfiẓ Abrū ; (Edited by) Ṣādiq Sajjādī.
245-02/(3/r‪ جغرافياى حافظ ابرو /‪‪‪‪ تأليف شهاب الدين عبد الله خوافى مشهور به حافظ ابرو (درگذشته ٨٣٣ ه.ق) ؛ مقدمه، تصحيح و تحقيق صادق سجادى.‪‪‪‪
Leiden; Boston : BRILL, [2019]
©1999
1 online resource.
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource rdacarrier
880-05 Tārīkh va jughrāfiyā ; 1
490-05/(3/r‪ تاريخ و جغرافيا ؛‪‪‪‪ 1‪
880-06 Mīrās̲-i maktūb ; 25
490-06/(3/r‪ ميراث مكتوب ؛‪‪‪‪ 25‪
In Persian.
Includes bibliographical references and indexes.
Series statements from Jacket.
-- jild-i 2. Mushtamil bar jughrāfiyā-yi tārīkh-i Midītarānah, Armanistān, Farangistān, Jizīrah, ʻIrāq, Khūzistān va Fārs -- jild-i 3. Mushtamil bar jughrāfiyā-yi tārīkh-i Kirmān va Hirmūz
Ḥāfiẓ Abrū (d. 833/1430) was a Timurid historian who spent the greater part of his active life in Herat. An accomplished chess-player, he was a regular guest at the court of the chess-loving Tīmūr Lang (d. 807/1405). His works were all commissioned by Tīmūr's son Shāhrūkh (d. 850/1447), whom he had joined at his court in Herat after his accession to the throne in 807/1405. The Jaghrāfiyā is of special interest because in the parts on Fārs, Kirmān,Transoxania and Khurāsān, geographical data-often collected personally by him during military campaigns in which he took part-are supplemented with much valuable historical information. The three volumes published here contain the first of the two books of which the Jaghrāfiyā is composed, treating of Kirmān (vol. 3), Fārs (vol. 2), and the known world to the west of these (including Arabia), with separate listings of mountains, rivers, lakes and seas (vol.1 , beginning vol. 2). 3 vols; volume 2.
Description based on print version record.
Middle East Historical geography.
Middle East Description and travel.
Africa, North Historical geography.
Africa, North Description and travel.
964-6781-24-1
880-03 Sajjādī, Ṣādiq, editor.
700-07/(3/r‪ سجادى، صادق.‪‪‪‪
250-03/(4/r‪ چاپ 1.‪‪‪‪
260-04/(3/r‪ تهران :‪‪‪‪ مرکز نشر ميراث مكتوب،‪‪‪‪ ‪<1999>‬‪
language English
Arabic
Persian
format eBook
author Abrū, Ḥāfiẓ,
spellingShingle Abrū, Ḥāfiẓ,
Jaghrāfiyā-yi Ḥāfiẓ-i Abrū. Volume 2 : Mushtamil bar jaghrāfiyā-yi tārīkhi-yi Midītirana, Armanistān, Firingistān, Jazīra, ʿIrāq, Khūzistān wa Fārs /
Tārīkh va jughrāfiyā ;
Mīrās̲-i maktūb ;
-- jild-i 2. Mushtamil bar jughrāfiyā-yi tārīkh-i Midītarānah, Armanistān, Farangistān, Jizīrah, ʻIrāq, Khūzistān va Fārs -- jild-i 3. Mushtamil bar jughrāfiyā-yi tārīkh-i Kirmān va Hirmūz
author_facet Abrū, Ḥāfiẓ,
Sajjādī, Ṣādiq,
author_variant ḥ a ḥa
author_role VerfasserIn
author2 Sajjādī, Ṣādiq,
author2_variant ṣ s ṣs
author2_role TeilnehmendeR
author_sort Abrū, Ḥāfiẓ,
title Jaghrāfiyā-yi Ḥāfiẓ-i Abrū. Volume 2 : Mushtamil bar jaghrāfiyā-yi tārīkhi-yi Midītirana, Armanistān, Firingistān, Jazīra, ʿIrāq, Khūzistān wa Fārs /
title_sub Mushtamil bar jaghrāfiyā-yi tārīkhi-yi Midītirana, Armanistān, Firingistān, Jazīra, ʿIrāq, Khūzistān wa Fārs /
title_full Jaghrāfiyā-yi Ḥāfiẓ-i Abrū. Volume 2 : Mushtamil bar jaghrāfiyā-yi tārīkhi-yi Midītirana, Armanistān, Firingistān, Jazīra, ʿIrāq, Khūzistān wa Fārs / by Ḥāfiẓ Abrū ; (Edited by) Ṣādiq Sajjādī.
title_fullStr Jaghrāfiyā-yi Ḥāfiẓ-i Abrū. Volume 2 : Mushtamil bar jaghrāfiyā-yi tārīkhi-yi Midītirana, Armanistān, Firingistān, Jazīra, ʿIrāq, Khūzistān wa Fārs / by Ḥāfiẓ Abrū ; (Edited by) Ṣādiq Sajjādī.
title_full_unstemmed Jaghrāfiyā-yi Ḥāfiẓ-i Abrū. Volume 2 : Mushtamil bar jaghrāfiyā-yi tārīkhi-yi Midītirana, Armanistān, Firingistān, Jazīra, ʿIrāq, Khūzistān wa Fārs / by Ḥāfiẓ Abrū ; (Edited by) Ṣādiq Sajjādī.
title_auth Jaghrāfiyā-yi Ḥāfiẓ-i Abrū. Volume 2 : Mushtamil bar jaghrāfiyā-yi tārīkhi-yi Midītirana, Armanistān, Firingistān, Jazīra, ʿIrāq, Khūzistān wa Fārs /
title_new Jaghrāfiyā-yi Ḥāfiẓ-i Abrū. Volume 2 :
title_sort jaghrāfiyā-yi ḥāfiẓ-i abrū. volume 2 : mushtamil bar jaghrāfiyā-yi tārīkhi-yi midītirana, armanistān, firingistān, jazīra, ʿirāq, khūzistān wa fārs /
series Tārīkh va jughrāfiyā ;
Mīrās̲-i maktūb ;
series2 Tārīkh va jughrāfiyā ;
Mīrās̲-i maktūb ;
publisher BRILL,
publishDate 2019
physical 1 online resource.
contents -- jild-i 2. Mushtamil bar jughrāfiyā-yi tārīkh-i Midītarānah, Armanistān, Farangistān, Jizīrah, ʻIrāq, Khūzistān va Fārs -- jild-i 3. Mushtamil bar jughrāfiyā-yi tārīkh-i Kirmān va Hirmūz
isbn 90-04-40234-9
964-6781-24-1
callnumber-first D - World History
callnumber-subject DS - Asia
callnumber-label DS36
callnumber-sort DS 236.57 H34 41997
geographic Middle East Historical geography.
Middle East Description and travel.
Africa, North Historical geography.
Africa, North Description and travel.
geographic_facet Middle East
Africa, North
illustrated Not Illustrated
dewey-hundreds 900 - History & geography
dewey-tens 950 - History of Asia
dewey-ones 956 - Middle East (Near East)
dewey-full 956
dewey-sort 3956
dewey-raw 956
dewey-search 956
oclc_num 37242361
1154069234
1183958693
work_keys_str_mv AT abruhafiz jaghrafiyayihafiziabruvolume2mushtamilbarjaghrafiyayitarikhiyimiditiranaarmanistanfiringistanjaziraʿiraqkhuzistanwafars
AT sajjadisadiq jaghrafiyayihafiziabruvolume2mushtamilbarjaghrafiyayitarikhiyimiditiranaarmanistanfiringistanjaziraʿiraqkhuzistanwafars
status_str n
ids_txt_mv (CKB)4920000000127399
(OCoLC)ocm37242361
(nllekb)BRILL9789004402348
(MiAaPQ)EBC6275801
(OCoLC)1154069234
(Au-PeEL)EBL6275801
(OCoLC)1183958693
(EXLCZ)994920000000127399
hierarchy_parent_title Tārīkh va jughrāfiyā ; 1
Mīrās̲-i maktūb ; 25
is_hierarchy_title Jaghrāfiyā-yi Ḥāfiẓ-i Abrū. Volume 2 : Mushtamil bar jaghrāfiyā-yi tārīkhi-yi Midītirana, Armanistān, Firingistān, Jazīra, ʿIrāq, Khūzistān wa Fārs /
container_title Tārīkh va jughrāfiyā ; 1
author_original_writing_str_mv حافظ ابرو.‪‪‪‪
author2_original_writing_str_mv noLinkedField
series_original_writing_str_mv تاريخ و جغرافيا ؛‪‪‪‪ 1‪
ميراث مكتوب ؛‪‪‪‪ 25‪
edition_original_writing_str_mv چاپ 1.‪‪‪‪
_version_ 1796649071424831488
fullrecord <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>05590nam a22006611i 4500</leader><controlfield tag="001">993541108904498</controlfield><controlfield tag="005">20230817185351.0</controlfield><controlfield tag="006">m o d </controlfield><controlfield tag="007">cr un uuuua</controlfield><controlfield tag="008">200305t20191999ne ob 001 0 eng d</controlfield><datafield tag="010" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a"> 2008430108</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">90-04-40234-9</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.1163/9789004402348</subfield><subfield code="2">DOI</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(CKB)4920000000127399</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)ocm37242361</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(nllekb)BRILL9789004402348</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(MiAaPQ)EBC6275801</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1154069234</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(Au-PeEL)EBL6275801</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1183958693</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(EXLCZ)994920000000127399</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">NL-LeKB</subfield><subfield code="c">NL-LeKB</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ara</subfield><subfield code="a">per</subfield><subfield code="b">eng</subfield></datafield><datafield tag="043" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">aw-----</subfield><subfield code="a">ff-----</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">DS36.57</subfield><subfield code="b">.H34 1997</subfield></datafield><datafield tag="072" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">HBJF1</subfield><subfield code="2">bicssc</subfield></datafield><datafield tag="072" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">HIS</subfield><subfield code="x">003000</subfield><subfield code="2">bisacsh</subfield></datafield><datafield tag="072" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">HIS</subfield><subfield code="x">026000</subfield><subfield code="2">bisacsh</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">956</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">880-01</subfield><subfield code="a">Abrū, Ḥāfiẓ,</subfield><subfield code="e">author.</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="0" ind2=" "><subfield code="6">100-01/(3/r‪</subfield><subfield code="a">حافظ ابرو.‪‪‪‪</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="6">880-02</subfield><subfield code="a">Jaghrāfiyā-yi Ḥāfiẓ-i Abrū. Volume 2 :</subfield><subfield code="b">Mushtamil bar jaghrāfiyā-yi tārīkhi-yi Midītirana, Armanistān, Firingistān, Jazīra, ʿIrāq, Khūzistān wa Fārs /</subfield><subfield code="c">by Ḥāfiẓ Abrū ; (Edited by) Ṣādiq Sajjādī.</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2="0"><subfield code="6">245-02/(3/r‪</subfield><subfield code="a">جغرافياى حافظ ابرو /‪‪‪‪</subfield><subfield code="c">تأليف شهاب الدين عبد الله خوافى مشهور به حافظ ابرو (درگذشته ٨٣٣ ه.ق) ؛ مقدمه، تصحيح و تحقيق صادق سجادى.‪‪‪‪</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Leiden; </subfield><subfield code="a">Boston :</subfield><subfield code="b">BRILL,</subfield><subfield code="c">[2019]</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="4"><subfield code="c">©1999</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 online resource.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">computer</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">online resource</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">880-05</subfield><subfield code="a">Tārīkh va jughrāfiyā ;</subfield><subfield code="v">1</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">490-05/(3/r‪</subfield><subfield code="a">تاريخ و جغرافيا ؛‪‪‪‪</subfield><subfield code="v">1‪</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">880-06</subfield><subfield code="a">Mīrās̲-i maktūb ;</subfield><subfield code="v">25</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">490-06/(3/r‪</subfield><subfield code="a">ميراث مكتوب ؛‪‪‪‪</subfield><subfield code="v">25‪</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In Persian.</subfield></datafield><datafield tag="504" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Includes bibliographical references and indexes.</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Series statements from Jacket.</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">-- jild-i 2. Mushtamil bar jughrāfiyā-yi tārīkh-i Midītarānah, Armanistān, Farangistān, Jizīrah, ʻIrāq, Khūzistān va Fārs -- jild-i 3. Mushtamil bar jughrāfiyā-yi tārīkh-i Kirmān va Hirmūz</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Ḥāfiẓ Abrū (d. 833/1430) was a Timurid historian who spent the greater part of his active life in Herat. An accomplished chess-player, he was a regular guest at the court of the chess-loving Tīmūr Lang (d. 807/1405). His works were all commissioned by Tīmūr's son Shāhrūkh (d. 850/1447), whom he had joined at his court in Herat after his accession to the throne in 807/1405. The Jaghrāfiyā is of special interest because in the parts on Fārs, Kirmān,Transoxania and Khurāsān, geographical data-often collected personally by him during military campaigns in which he took part-are supplemented with much valuable historical information. The three volumes published here contain the first of the two books of which the Jaghrāfiyā is composed, treating of Kirmān (vol. 3), Fārs (vol. 2), and the known world to the west of these (including Arabia), with separate listings of mountains, rivers, lakes and seas (vol.1 , beginning vol. 2). 3 vols; volume 2.</subfield></datafield><datafield tag="588" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Description based on print version record.</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Middle East</subfield><subfield code="x">Historical geography.</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Middle East</subfield><subfield code="x">Description and travel.</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Africa, North</subfield><subfield code="x">Historical geography.</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Africa, North</subfield><subfield code="x">Description and travel.</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1=" " ind2=" "><subfield code="z">964-6781-24-1</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">880-03</subfield><subfield code="a">Sajjādī, Ṣādiq,</subfield><subfield code="e">editor.</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">700-07/(3/r‪</subfield><subfield code="a">سجادى، صادق.‪‪‪‪</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1=" " ind2=" "><subfield code="6">250-03/(4/r‪</subfield><subfield code="a">چاپ 1.‪‪‪‪</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1=" " ind2=" "><subfield code="6">260-04/(3/r‪</subfield><subfield code="a">تهران :‪‪‪‪</subfield><subfield code="b">مرکز نشر ميراث مكتوب،‪‪‪‪</subfield><subfield code="c">‪&lt;1999&gt;‬‪</subfield></datafield><datafield tag="906" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">BOOK</subfield></datafield><datafield tag="ADM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">2023-08-18 05:16:29 Europe/Vienna</subfield><subfield code="f">system</subfield><subfield code="c">marc21</subfield><subfield code="a">2019-12-15 09:13:23 Europe/Vienna</subfield><subfield code="g">false</subfield></datafield><datafield tag="AVE" ind1=" " ind2=" "><subfield code="i">Brillonline</subfield><subfield code="P">Brillonline Ebooks Miras Maktoob</subfield><subfield code="x">https://eu02.alma.exlibrisgroup.com/view/uresolver/43ACC_OEAW/openurl?u.ignore_date_coverage=true&amp;portfolio_pid=5337075210004498&amp;Force_direct=true</subfield><subfield code="Z">5337075210004498</subfield><subfield code="b">Available</subfield><subfield code="8">5337075210004498</subfield></datafield><datafield tag="AVE" ind1=" " ind2=" "><subfield code="i">Brill</subfield><subfield code="P">EBA Brill All</subfield><subfield code="x">https://eu02.alma.exlibrisgroup.com/view/uresolver/43ACC_OEAW/openurl?u.ignore_date_coverage=true&amp;portfolio_pid=5343391610004498&amp;Force_direct=true</subfield><subfield code="Z">5343391610004498</subfield><subfield code="b">Available</subfield><subfield code="8">5343391610004498</subfield></datafield></record></collection>