Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : = Scientific dissertations of Silesian University Katowice

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Katowice : Wydawn. Uniw. Śląskiego, Tostedt : Attikon-Verl. [teils], 1969-
Publication history:1.1969 -
Language:
Contents/pieces:1271 records
Notes:
  • Naučnye trudy Silezskogo Universiteta v Katovicach
  • Bd. 2035 irrtümlich zweimal vergeben - "Wątki zaniedbane,..."=Bd. 2305!
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Sarmackie theatrum : Materiały z konferencji naukowej, Katowice 9 - 11 grudnia 1998 roku / pod red. Renardy Ocieczek ...
Leksika podstandarta / pod red. Anny Zych ... ...
Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze / pod red. Ewy Borkowskiej ... ...
Miniatura i mikrologia literacka ...
Słowo i tekst / pod. red. Piotra Czerwińskiego ... ...
Proza polska XX wieku : przeglądy i interpretacje / pod red. Mariana Kisiela ...
Języki zachodniosłowiańskie w XXI wieku ...
Kolizyjnoprawna regulacja umowy ubezpieczenia w rozporządzeniu Rzym / Marcin Kropka ...
Spotkanie słowacystów polskich : X lat Republiki Słowackiej w perspektywie polskich słowacystów / pod red. Lucyny Spyrki ...
Linguarum silva / pod red. Barbary Mitrengi ...
Gatunki mowy i ich ewolucja / pod red. Danuty Ostaszewskiej ...
Przekłady literatur Słowiańskich / pod. red. Bożeny Tokarz ...
Spotkania międzykulturowe / pod red. Krystyna Jarząbek ... ...
Studia nad regionem slaskim : praca zbiorowa ...
Słownik pisarzy śląskich / pod red. Jacka Lyszczyny i Dariusza Rotta ...
Wokół reportażu podróżniczego ...
Pohledy : punkty widzenia ...
Przez tysiąclecia : państwo - prawo - jednostka ; Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa Ustroń 17 - 20 września 2000 r. / pod red. Adama Lityńskiego ... ...
Polski język ogólni XIX wieku : stan i ewolucja / Irena Bajerowa ...
Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego / pod red. Antoniego Witosza ...
Muzyka religijna : między epokami i kulturami / pod. red. Krystyny Turek ... ...
Russkij jazyk v polʹskoj auditorii / pod red. Anny Zych ...
Dwadzieścia lat literatury polskiej : 1989 - 2009 / pod red. Dariusza Nowackiego ... ...
Studium porównawcze nad kategorią semantyczno-słowotwórczą Aktionsarten w języku rosyjskim i polskim / Jadwiga Stawnicka ...
Cieszyński almanach pedagogiczny ...
Wielkie tematy literatury amerykańskiej / pod red. Teresy Pyzik ...
Malowanie palcami : analiza diagnostyczna / Grażyna Szafraniec ...
Tajemnicze ogrody : rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży / Krystyna Heska-Kwaśniewicz 1996 ...
Antropologia kultury - antropologia literatury / red. Ewy Kosowskiej ... ...
Studia etnologiczne i antropologiczne ...
Liryka polska XX wieku : analizy i interpretacje / pod red. Włodzimierza Wójcika ... ...
Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej ... : autorzy - dzieła - czytelnicy / pod red. Marka Piechoty ... ...
Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną / pod red. Małgorzaty Kity ... ...
Wstyd w kulturze : kolokwia polsko-białoruskie / pod. red. Ewy Kosowskiej ... ...
Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii / red. naukowa Krystyna Kleszczowa ... ...
Civitas Mentis / pod red. Zbigniewa Kadłubka ... ...
Codzienność i niecodzienność oświeconych / pod red. Bożeny Mazurkowej ... ...
Demokracja w dobie globalizacji / pod red. Jana Iwanka ... ...
Człowiek w relacji do zwierzat, roślin i maszyn w kulturze / pod red. Justyny Tymienieckiej-Suchanek ...
Rehabilitacja osób represjonowanych w latach 1944-1956 za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego / Katarzyna Sychta 2006 1
Miejska polszczyzna mówiona : Metodologia badań ; materiały z konferencji naukowej w Sosnowcu w dniach 20-21 czerwca 1974 roku / [Red. naukowy Władysłw Lubas] 1976 103
Adaptacja studentów do wymagan uczelni wyzszej i zycia akademickiego : = Adaption of students to the requirements of higher education and to academic life / Danuta Maszczyk 1976 109
Z badań nad procesem kształcenia w zakresie wychowania muzycznego / pod red. Heleny Danel-Bobrzyk 1989 W 1002
Privative Adjektive im Deutschen und Polnischen : Bildungen auf -los und -bez in kontrastiver Sicht / Jan Iluk 1988 1 1013
Prawo włásciwe dla zobowiązań z czynności prawnych w braku wyboru prawa w polskim prawie prywatnym międzynarodowym / Maria-Anna Zachariasiewicz 1989 1029
Z dziejów myśli filmowej : rewizje i rewindykacje / pod red. Edwarda Zajička 1989 W 1040
Sytuajce dydaktyczne w klasach I - III / pod red. Henryka Moroza 1989 W 1044
An open ontology : prolegomena to a recentivist ontology / Józef Bańka 1989 1047
Théorie sémantique et si ... alors : aspects sémantico-logiques de la proposition conditionnelle / Wiesław Banyś 1989 1064
Zróżnicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk leśnych na Wyżynie Śląskiej / Stanisław Cabała 1990 W 1068
Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych / Leszek Ogieglo 1989 1 1069
Studia z zakresu prawa parlamentarnego PRL / Marcin Kudej 1989 W 1070
W poszukiwaniu homo oeconomicus : szkice polemiczne o wychowaniu / Andrzej Radziewicz-Winnicki 1989 W 1076
Składnia utworów Marka Nowakowskiego / Krystyna Zabierowska 1990 W 1080
Restytucja dzieł sztuki w prawie międzynarodowym / Wojciech Kowalski 1989 W 1091
Znaki kinetyczne wspomagaja̜ce komunikacje̜ mowna̜ i ich miejsce w nauczaniu je̜zyków obcych : (na przykładzie komunikacji Polaków i Rosjan - uje̜cie konfrontatywne) / Krystyna Jarza̜bek 1989 W 1092
O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych / pod red. Renardy Ocieczek 1990 W 1099
Stosowanie środków przymusu w procesie karnym : problem karnoprocesowych ograniczeń praw obywatelskich / pod red. Knuta Amelunga ... 1990 W 1105
Zygmunt Henryk Berling : 1896 - 1980 / Andrzej Topol 1990 W 1114
Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej / Krzysztof Kłosiński 1990 W 1129
Społeczno-polityczne zagadnienia telewzji satelitarnej / pod red. Wiesława Dudka 1990 1132
Niektóre typy wyrażeń okolicznikowych w jȩzyku staro-cerkiewno-słowiańskim / Jerzy Staszewski 1990 1142
System mikrotoponimiczny Śląska Cieszyńskiego XVIII wieku / Robert Mrózek 1990 W 1145
Zwłoka zakładu pracy w wykonywaniu obowia̜zków wobec pracownika / Maria Taniewska-Peszko 1991 W 1149
Preußen und Deutschland gegenüber dem Novemberaufstand 1830 - 1831 / Henryk Kocój 1990 W 1161
System prawnobudżetowy organów lokalnych w Polsce : (1918 - 1990) / Ryszard Ciałkowski 1990 W 1162
Le roman populaire en France au XXe siècle / textes réunis par Aleksander Abłamowicz 1991 1166
Synteza topologiczna struktur kanonicznych grafów układów dwójników i czwórników : Uniwersytet Śla̜ski / Zygmunt Wróbel 1991 W 1174
Rola elementów metodologii nauk w treściach nauczania / Urszula Morszczyńska 1991 W 1187
W pejzażu ojczyzny i obczyzny : studia i szkice o literaturze polskiej XX wieku / pod red. Włodzimierza Wójcika 1991 W 1201
Prawo powstrzymania sie̜ ze spełnieniem świadczenia w zobowia̜zaniach wynikaja̜cych z umów wzajemnych / Stanisław Grobel 1991 W 1204
Przestrzeń wielkiego miasta w perspektywie badań nad planowaniem i żywiołowościa̜ / pod red. Kazimiery Wódz 1991 W 1205
A recurrent method of solving iterative functional equations / Witold Jarczyk 1991 W 1206
Finitely generated Witt rings / Mieczysław Kula 1991 W 1207
Film w kulturze : wokół kategorii instytucji kinematograficznej / pod red. Ireneusza Opackiego 1991 W 1209
Obieg monetarny na obszarach Mezji i Tracji w I i II w. n.e. / Andrzej Kunisz 1992 W 1212
Małopolsko-śląska organizacja Stronnictwa Ludowego w latach 1931 - 1933 / Franciszek Serafin 1992 W 1214
Forschungen zur deutschen Sprache und Literatur / hrsg. von Czesława Schatte und Zygmunt Mielczarek 1991 1 1226
Mie̜dzynarodowe aspekty mass mediów / Wiesław Dudek 1991 w 1230
Postawy dzieci 8 - 9-letnich wobec najbliższego otoczenia społecznego / Aniela Winiarska 1991 W 1235
Metafizyka zdarzeń : recentywizm i henadologia / Józef Bańka 1991 W 1238
Miasto : ekologia społeczna - patologia społeczna / Krzysztof Czekaj; Jacek Wódz 1991 W 1241
Contes et nouvelles en France : de Maurois à Yourcenar / Aleksander Abłamowicz 1991 1247
Rozwój pedagogiki w II Rzeczypospolitej : (1918 - 1939) ; problemy kontrowersyjne / pod red. Wandy Bobrowskiej-Nowak 1992 W 1249
Metody hydrochemiczne w geomorfologii dynamicznej : wybrane problemy ; praca zbiorowa / pod redakcja̜ Andrzeja Kostrzewskiego ... 1992 W 1254
O tytułach dzieł literackich w pierwszej połowie XIX wieku / Marek Piechota 1992 1265
Społeczność zakładu pracy / pod red. Władysława Jachera 1992 W 1268
Studies on the systematic system of aphids (Homoptera, Aphidinea) / Wacław Wojciechowski 1992 W 1269
Współcześni socjologowie o wychowaniu : (zarys wybranych koncepcji) / pod red. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego 1993 W 1281
Społeczny świat i jego legitymizacje / pod red. Wojciecha Świa̜tkiewicza 1993 W 1284
Między sztuką a filozofią : o teorii krytyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza / Ewa Wąchocka 1992 1 1296
Aktywność kulturalno-oświatowa polskich instytucji pozaszkolnych na Górnym Śląsku : 1848 - 1939 / Piotr Paweł Barczyk 1992 W 1297
Kryzys tożsamości : slavica / Uniwersytet Śląski. Pod red. Barbary Czapik ... 1992 W 1301
Niektóre problemy społeczne w województwie katowickim / pod red. Jacka Wodza 1993 W 1305
Sprawność językowa uczniów w śląskim środowisku gwarowym : problemy, badania, konsekwencje dydaktyczne / Helena Synowiec 1992 W 1306
O tym, jak Młoda Polska posiwiała : proza młodopolska wobec rewolucji 1905 roku / Jan Jakóbczyk 1992 1311
Metafizyczność języka / Adolf E. Szołtysek 1992 W 1314
Prawo publiczne - prawo prywatne / Józef Nowacki 1992 W 1315
Komunikacja w dobie internetu / pod red. Barbary Kożusznik 2004 2214
Le dit et le non-dit / éd. établie par Krzysztof Jarosz 2006 2464
see all