Historia / Uniwersytet Wrocławski

Saved in:
Bibliographic Details
MitwirkendeR:
Place / Publishing House:Wrocław : Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 1957-
Publication history:1.1957 -
Language:Polish
Contents/pieces:120 records
Notes:Beteil. Körp. bis 1988: Uniwersytet Wrocławski Imienia Bolesława Bieruta
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Śląskie studia demograficzne / pod red. Zbigniewa Kwaśnego ...
Zagadnienia społeczno-polityczne z dziejów Śląska / [red. Stanisław Michalkiewicz] ...
Wokół socjotopografii późnośredniowiecznej Świdnicy / Mateusz Goliński ...
Przemiany gospodarki folwarcznej i chłopskiej na Śląsku w okresie reform agrarnych w XIX w. / Leszek Wiatrowski 1974 W 25
Zagadnienia gospodarczo-społeczne i polityczne z dziejów Śląska / [red. tomu: Stanisław Michalkiewicz] 1977 28
Sejmy lat 1661 - 1662 : przegrana batalia o reformę ustroju Rzeczypospolitej / Stefania Ochmann 1977 29
Uchwalanie konstytucji na sejmach w XVI - XVIII w. / [red. tomu: Stefania Ochmann] 1979 31
Z zagadnién oświaty i wychowania w Polsce i na Zaolziu / [red. naukowe Romuald Gelles] 1980 32
Próba budowy zrębów polskiej państwowości w okresie istnienia Tymczasowej Rady Stanu / Włodzimierz Suleja 1981 35
Kalendarze polskie czasów saskich / Bogdan Rok 1985 W 37
Po Cecorze i podczas wojny chocimskiej : sejmy z lat 1620 i 1621 / Jerzy Pietrzak 1983 W 38
Rozwój przemysłu na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku / Zbigniew Kwaśny 1983 W 39
Władza książęca na Śląsku w XIII wieku / Jerzy Mularczyk 1984 W 40
Propaganda polityczna stronnictw przed referendum z 30 VI 1946 r. 1986 W 41
Rzemiosło w miastach śląskich w roku 1762/1763 / wydał i wstępem opatrzył Zbigniew Kwaśny 1989 W 43
Studia nad przemianami społecznymi na Górnym Śląsku w XIX i na początku XX wieku / [red. tomu: Leszek Wiatrowski] 1986 W 44
Sejm koronacyjny Jana Kazimierza w 1649 r. / Stefania Ochmann 1985 W 45
Z dziejów Wrocławia w XIX - XX wieku / [red. tomu: Mieczysław Pater] 1985 W 46
Studia z dziejów nowożytnych / pod red. Krystyna Matwijowskiego 1988 W 71
Materiały do dziejów Głogowa / pod red. K. Matwijowskiego 1989 W 72
Skryptorium dokumentowe klasztoru cystersów w Dargunie do końca XIII wieku / Kazimierz Bobowski 1991 W 73
Z dziejów i tradycji Srebrnego Wieku : studia i materiały / pod red. Jerzego Pietrzaka 1990 W 75
Żródłoznawstwo i studia historyczne / [pod red. Kazimierza Bobowskiego] 1989 76
Wyzwoleńcy w Pompejach : studium stosunków ekonomicznych w kampańskim mieście / Andrzej Łoś 1991 W 77
Jan Ludwik Popławski : 1854 - 1908 ; biografia polityczna / Teresa Kulak 80
Polska - Śląsk - Czechy : studia nad dziejami stosunków kulturalnych i politycznych w średniowieczu / pod red. Ryszarda Gładkiewicza 1994 81
Jakub Sobieski : 1590 - 1646 ; parlamentarzysta, polityk, podróżnik i pamiętnikarz / Józef Długosz 1989 W 83
Podstawy gospodarcze mieszczaństwa wrocławskiego w XIII wieku / Mateusz Goliński 1991 W 85
Myśl polityczna polskich komunistów w latach 1939 - 1944 / Stanisław Ciesielski 1990 87
Najstarszy kopiarz klasztoru cystersów w Henrykowie / Artur Bruder 1992 W 88
"Gazeta Lwowska" 1941 - 1944 / Grzegorz Hryciuk 1992 W 89
Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich / Bogdan Rok 1991 W 95
Kultura użytkowania gruntów uprawnych, lasów i wód na Śląsku od XVdo XX wieku / Aleksander Nyrek 1992 W 97
Kultura średniowieczna Śląska : pierwiastki rodzime i obce ; zbiór studiów / pod red. Kazimierza Bobowskiego 1993 98
Praktyka parlamentarna za panowania Władysława IV Wazy / Sybilla Hołdys 1991 W 100
Studia średniowieczne / pod red. Wacława Korty 1992 W 101
Studia i materiały z czasów Jana III Sobieskiego / pod red. Krystyna Matwijowskiego 1992 W 102
Materiały i studia żródłoznawcze / pod red. Kazimierza Bobowskiego 1993 104
Przemiany w strukturze społeczno-zawodowej i demograficznej ludności Opola w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku na podstawie ksiąg parafialnych i akt USC / Elżbieta Kościk 1993 105
Studia historyczne : ustrój, kościół, militaria / pod red. Kazimierza Bobowskiego 1993 106
Józef Leszczyński jako uczony i nauczyciel / pod red. Krystyna Matwijowskiego 1993 108
Studia i materiały źródłowe z dziejów nowożytnych / pod red. Krystyna Matwijowskiego 1993 109
Konstytucja 3 Maja z perspektywy dwusetnej rocznicy : (1791 - 1991) / pod red. Teresy Kulak 1993 110
Studia z dziejów prowincji galicyjskiej / pod red. Adama Galosa 1993 111
Rodzina chłopska w świetle swoich antroponimów : studia nad kulturą nazewniczą wsi pałuckiej w XVII wieku / Marek Górny 1993 112
Polska - kresy - Polacy : studia historyczne / pod red. Stanisława Ciesielskiego ... 1994 116
Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej / Bogdan Rok 1995 119
Zaufany komendanta : biografia polityczna Jana Henryka Józewskiego 1892 - 1981 / Jan Kęsik 1995 121
Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej lat 1918 - 1939 : ze studiów nad dziejami polskiej myśli politycznej / Krzysztof Kawalec 1995 122
"Dobrze urodzeni" i "dorobkowicze" : studium socjologiczne elit miast kampańskich od Augusta do Domicjana / Andrzej Łoś 1997 124
Polska i Polacy w czeskiej opinii publicznej w okresie międzywojennym / Grażyna Pańko 1996 127
Księga ślubów parafii radzionkowskiej z lat 1801 - 1850 / wyd. i wstępem opatrzył Zbigniew Kwaśny 1996 128
Księga chrztów parafii radzionkowskiej z lat 1811 - 1850 / wydał Zbigniew Kwaśny 1997 131
Demokraci w życiu politycznym Galicji w latach 1848 - 1873 / Zbigniew Fras 1997 132
Księga pogrzebów parafii radzionkowskiej z lat 1811 - 1850 / wydał Zbigniew Kwaśny 1998 133
Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia : (przestrzeń - podatnicy - rzemiosło) / Mateusz Goliński 1997 134
Monastycyzm benedyktyński w średniowiecznej Europie i Polsce : wybrane problemy / Marek Derwich 1998 135
Naród pod bronią : społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918 - 1939 / Jan Kęsik 1998 137
Wrocław 1956 / Stanisław Ciesielski 1999 138
Dokumenty i kancelarie książąt opolsko-raciborskich do początków XIV wieku / Marek L. Wójcik 1999 139
Militarne aspekty wojny trzydziestoletniej na Śląsku / Jerzy Maroń 2000 140
Klasztory franciszkańskie w miastach śląskich i górnołużyckich XIII - XVI wieku / Gabriela Wąs 2000 142
Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku : ze studiów nad średniowiecznym dziejopisarstwem klasztornym / Wojciech Mrozowicz 2001 143
Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik niemieckich XI - XII wieku : (Thietmar, Adam z Bremy, Helmold) / Stanisław Rosik 2000 144
Ludność żydowska na Dolnym Śląsku 1945 - 1950 / Bożena Szaynok 2000 146
Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy : prawo, doktryna, praktyka / Stefania Ochmann-Staniszewska ; Zdzisław Staniszewski 147
Zwalczanie ostrych chorób zakaźnych w Polsce w latach 1944 - 1950 / Elżbieta Więckowska 2001 148
Polska niepodległa wobec Skandynawii 1918 - 1939 / Paweł Jaworski 2001 149
Między buntem a ugodą : kształtowanie się poglądów politycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego / Edward Czapiewski 2000 150
O nowy porządek europejski : ewolucja hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polaków w Generalnym Gubernatorstwie 1939 - 1945 / Tomasz Głowiński 2000 151
Viae historicae : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / [red. naukowa Mateusz Goliński ...] 2001 152
Origines mundi, gentium et civitatum / pod red. Stanisława Rosika ... 2001 153
Od Franciszka Józefa do małych ojczyzn : tom poświęcony pamięci Zbigniewa Frasa / pod red. Marka Górnego 2002 154
Les cultes privés à Pompéi / Anna Krzyszowska 2002 156
Samuel Beniamin Klose (1730 - 1798) : studium historiograficzno-źródłoznawcze / Lucyna Harc 2002 157
Niewolnicy prywatni w rzymskiej Afryce w okresie wczesnego Cesarstwa / Małgorzata Pawlak 2002 158
Listy Jana Andrzeja Morstina / zebrała i oprac. Stefania Ochmann-Staniszewska 2002 159
Census populi : demografia starżytnego Ryzmu / Wiesław Suder 2002 160
Imago narrat : obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich / pod red. Stanisława Rosika ... 2003 161
Obraz sąsiadów w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej / Karol Sanojca 2003 162
Studia z historii średniowiecza / pod red. Mateusza Golińskiego 2003 163
Otwarte okno w „żelaznej kurtynie” : polityka administracji prezydenta Eisenhowera wobec Polski (październik 1956 - styczeń 1961) / Jakub Tyszkiewicz 2003 164
Rosja - Czeczenia : dwa stulecia konfliktu / Stanisław Ciesielski 2003 166
Kaspar von Schwenckfeld : myśl i działalność do 1534 roku / Gabriela Wąs 2005 169
Ad fontes : o naturze źródła historycznego / pod red. Stanisława Rosika ... 2004 170
Causa creandi : o pragmatyce źródła historycznego / pod red. Stanisława Rosika ... 2005 171
Spór o nowoczesność : konfrontacje postaw środowisk twórczych i odbiorców sztuki we Wrocławiu w latach 1900 - 1932 / Joanna Nowosielska-Sobel 2005 172
Wrocławskie spisy zastawów, długów i miena żydowskiego z 1453 roku : studium z historii kredytu i kultury materialnej / Mateusz Goliński 2006 173
Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45-1975 / Krzysztof Ruchniewicz 2007 174
Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura / pod red. Stanisława Rosika ... 2006 175
Cor hominis : wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością / pod red. Stanisława Rosika ... 2007 176
Hominem quaerere : człowiek w žródle historycznym / pod red. Stanisława Rosika ... 2008 177
Religia i polityka : kwestie wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie w XVIII wieku ; w 300. rocznice konwencji w Altranstädt / pod. red. Lucyny Harc ... 2009 178
Wieś zachodniobiałoruska 1944 - 1953 : wybrane aspekty / Małgorzata Ruchniewicz 2010 179
Wokół teorii rewolucji militarnej : wybrane problemy / Jerzy Maroń 2011 180
Rozmowy chrześcijańskie w nurcie reformacji : legniccy i pruscy ewangelicy wobec wczesnoreformacyjnych problemów / Gabriela Wąs 2011 181
Studia nad legendą dynastyczną Arpadów : między pulpitem średniowiecznego skryby a "warsztatem" współczesnego badacza / Lesław Spychała 2011 182
Ustrój - polityka - kultura : studia ofiarowane Profesor Stefanii Ochmann-Staniszewskiej / pod redakcją Jerzego Maronia ... 2011 184
Najstarszy kopiarz książąt oleśnickich i kozielsko-bytomskich / Rościsław Żerelik 2012 185
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski w okresie rządów Johna F. Kennedy'ego / Jakub Tyszkiewicz 2011 3348
see all