Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
MitwirkendeR:
Place / Publishing House:Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1992-
Publication history:22.1992 -
Language:###
Contents/pieces:122 records
Notes:
  • Hauptsacht. 32.1994: Publications of the Faculty of Social Sciences / Scientific Society of the Catholic University of Lublin Hauptsacht. - 50.1999: Works of Social Sciences Department
  • Beteil. Körp. teils: Katedra Mikrostruktur Społecznych i Wspólczesnych Teorii Socjologicznych KUL ; Zakład Socjologii Gospodarki i Organizacji UMCS
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Psychologiczne aspekty odbioru telewizji / pod red. Piotra Francuza ...
Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka ...
The psychology of human development : selected issues / eds. Elżbieta Rydz ... ...
Etyka w biznesie / pod red. Małgorzaty Borkowskiej ... 2002 1
Skalowanie wielowymiarowe jako metoda badań naukowych / Adam Biela 1992 22
Prywatność i życie publiczne w nowoczesnym społeczeństwie USA - Polska / Red.: Leon Dyczewski ... 1992 23
Funkcja ilościowych i jakościowych cech w kategoryzacji przedmiotów / Piotr Francuz 1991 24
Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programmy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty / Czesław Cekiera 1992 25
Biologiczne mechanizmy zachowania / Jerzy Strojnowski 1992 26
Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programmy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty / Czesław Cekiera 1993 W 29
Kultura polska w procesie przemian / Leon Dyczewski 1993 30
Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z rodzicami / Michał Grygielski 1994 31
Psychology of future orientation / Zbigniew Zaleski, ed. 1994 32
Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego i diagnostyki prenatalnej / Dorota Kornas-Biela 1996 33
By nie odpaść z grupy o charakterze religijnym : (uwarunkowania trwałego kontaktu) / Tadeusz Witkowski 1994 34
Rodzina, społeczeństwo, państwo / Leon Dyczewski 1994 36
Wnioskowanie przez analogię w procesach kategoryzacji : psychologiczne badania biologów, fizyków i humanistów / Zdzisław Chlewiński ; Andrzej Falkowski ; Piotr Francuz 1995 39
Z refleksji nad człowiekiem : człowiek - społeczność - wartość / Stanisław Kowalczyk 1995 40
Multilevelness of emotional and instinctive functions / Kazimierz Dąbrowski 1996 41
Rozwój wsi i rolnictwa w Holandii : wzrost gospodarczy, zagrożenia, odnowa / Jan Turowski 1996 42
Elementy rachunku różniczkowego dla ekonomistów / Anna Żmurek 1997 43
Rozwój osoby w Kazimierza Dąbrowskiego teorii dezintegracji pozytywnej : materiały z konferencji / pod red. Czesława Cekiery ... 1997 44
Zróżnicowanie przestrzenne gospodarki polskiej w 1974 i 1989 roku / Stefan Kurowski 1997 45
Kościoł, kultura, Europa : katolicka nauka społeczna wobec współczesności / Helmut Juros 1997 46
Między nadzieją i zwątpieniem : sens życia w świadomości młodzieży szkolnej / Janusz Mariański 1998 48
Fantazje na temat CZASU / Jan Szczepański 1999 49
The family in a transforming society / Leon Dyczewski 1999 50
Osobowościowe uwarunkowania nasilenia problemów psychospołecznych u osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego / Bogusław Leszek Block 1999 52
Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku / pod red. Elªzbiety Ha³as 1999 54
Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców : a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci / Agnieszka Gałkowska 1999 55
Osi˜agni˜ecia uczniów zdolnych / Andrzej E. S˜ekowski 2000 57
Telewizyjna reklama polityczna : emocje i poznanie w kształtowaniu preferencji wyborczych / Wojciech Cwalina 2000 59
Rozumowanie warunkowe w interpretacji teorii modeli umys³owych : psychologiczne badania eksperymentalne / Robert Mackiewicz 2000 60
Wymiary decyzji menedªzerskich / Adam Biela 2001 61
Rozumienie zmian spo³ecznych / pod red. Elªzbiety Ha³as 2001 62
Rodzina : ´zródło życia i szkoła miłości / red. Dorota Kornas-Biela 2000 63
Obraz siebie u kobiet długotrwale bezrobotnych / Renata Walczak 2000 64
Kryzys moralny czy transformacja wartości? : studium sociologiczne / Janusz Mariański 2001 66
Profilaktyka uzależnień drogą do wolności człowieka : Materialy konferencji ; Lublin, 18-21 V 1999 r. / Red. Czesław Cekiera ... 2001 68
Oblicza Dzieciństwa / red. Dorota Kornas-Biela 2001 69
Oblicza Ojcostwa / red. Dorota Kornas-Biela 2002 70
Czesław Strzeszewski : współtwórca i świadek katolicyzmu społecznego w Polsce w XX wieku / red. Edward Balawajder 2002 71
Tajemnica zawodowa psychologa w relacjach osobowych / Marian Stepulak 2002 72
Status teoretyczny i funkcja techniczna wiedzy o społeczeństwie : wokól myśli Karla R. Poppera i Józefa M. Bocheńskiego / Arkadiusz Jabłoński 2002 73
Cel - czas - sens życia / Ryszard Klamut 2002 75
Elementy filozofii i teologii sportu / Stanisław Kowalczyk 2002 76
Rysunek projekcyjny w badaniach obrazu siebie / pod red. Beaty Kostrubiec 2004 100
Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji / red. Jan Świtka ... 2005 101
Osobowościowe uwarunkowania postaw pracowników domów pomocy społecznej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi / Bogumiła Witkowska 2005 102
Psychologiczna analiza doświadczeń rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka / Katarzyna Szymona-Pałkowska 2005 106
Osobowość i formacja : psychospołeczne uwarunkowania poczucia zmian w obrazie siebie w trakcie formacji zakonnej / Beata Zarzycka 2005 107
Egzystencjalne aspekty depresji : badania empiryczne / Marian Ledwoch 2005 108
Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej : 1918-1939 / Ks. Edward Walewander 2007 109
Praca kluczem polityki społecznej : materiały Sympozjum w 25-lecie Wydania Encykliki Laborem exercens Jana Pawła II / red. Jan Mazur Osppe 2007 110
Psychologia wsparcia dla nowej Europy : polacy wobec referendum akcesyjnego 2003 / Zbigniew Zaleski ... 2007 111
Kompetencje temporalne jako mwyznacznik dobrego funkcjonowania / Kinga Tucholska 2007 112
Naród, samorząd terytorialny, demokracja w III Rzeczypospolitej / Stanisław Wójcik 2007 113
Psycholog jako zawód zaufania społecznego / Marian Zdzisław Stepulak 2007 114
Adopcja dziecka : psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn / Anna Jarmołowska 2007 115
Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej / pod red. Piotra Francuza 2007 117
Psychologiczne mechanizmy obrony przed perswazyjnym wpływen telewizji / Paweł Fortuna 2007 118
Rozumienie programów telewizyjnych przez dzieci / Magdalena Szubielska 2007 119
Psychologiczna analiza cierpienia w chorobie przewlekłej / Lilia Suchocka 2007 120
Mieć czy być? : empiryczna weryfikacja koncepcji Ericha Fromma / Maria Gałkowska-Jakubik 2007 121
Rysunek projekcyjny w badaniach relacji społecznych : problemy wychowawze i kliniczne / pod red. Beaty Kostrubiec ... 2007 122
Współdziałanie - rywalizacja : wybrane zagadnienia z psychologii kierowania / red. Zenon Uchnast 2008 123
Działalność wychowawcza kościoła lubelskiego : 1939-1945 / Edwarda Walewander 2009 124
Osobowościowe i społeczne wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych mężczyzn / Joanna Chwaszcz 2008 125
Efektywna integracja szkolna : systemy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym / Grzegorz Wiącek 2008 126
Rozwój osobowy człowieka : badania w kontekście teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego / Anna Mróz 2008 127
Doświadczanie własnej choroby przez pacjentów dializowanych / Bernarda Bereza 2009 130
Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach : wybrane zagadnienia z psychologii kierowania / red. Zenon Uchnast 2009 131
Pedagogia godności : elementy etyki pedagogicznej / Wojciech Chudy 2009 132
Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny w Polsce / Jadwiga Plewko 2009 133
Zdolności człowieka w uje̜ciu współczesnej psychologii / red. Andrzej E. Sekowski ... 2010 135
Biskup lubelski Marian Leon Fulman : pedagog trudnych lat / pod red. Edwarda Walewandra 2010 136
Start zawodowy w biznesie : zarys problematyki psychologicznej / Anna Maria Manek 2010 137
Wolontariat w hospicjum impulsem do zmiany w człowieku? / Małgorzata Kostek 2010 138
Wielkie teorie osobowości : koniec czy początek? / red. Aleksandra Tokarz 2010 139
Prawda u podstaw samowychowania / Beata Hiszpańska 2010 140
Procesy poznania utajonego u osób twórczych / Krzysztof Śmigórski 2010 141
Ciało : zdrowie i choroba / [Red. Marta Brachowicz ...] 2011 145
Specyfika aktywności zawodowej pracownika socjalnego : = Špecifiká profesnej aktivity sociálneho pracovníka / Marian Zdzisław Stepulak 2011 146
Contemporary interpretations and applicatios of the theory of positive disintegration / Ewa Rzechowska ... 2011 147
Informacja i decyzja w ekonomii behawioralnej / Adam Biela 2011 148
Psychologiczny pomiar religijności / red. Marek Jarosz 2011 149
Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu : studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów / Danuta Opozda 2012 150
Synergia a dobro wspólne : wybrane zagadnienia z psychologii kierowania / red. Zenon Uchnast 2012 151
Wychowanie społeczne w świetle nauczania Karola Wojtyły Jana Pawła II / Mariusz Sztaba 2012 152
Psychospołeczne korelaty uzależnień od gier hazardowych / Bernadeta Lelonek-Kuleta 2012 153
Kobiety a ryzyko raka : psychologiczne uwarunkowania zachowań prozdrowotnych w profilaktyce onkologicznej / Katarzyna Mariańczyk 2012 154
Rodzina przestrzenią rozwoju osoby : perspektywa pedagogiczna / red. Marek Jeziorański ... 2012 155
Rysunek projekcyjny w badaniach nad rodziną i wychowaniem : aspekty badań empirycznych i klinicznych / pod red. Beaty Kostrubiec-Wojtachnio ... 2012 156
Dezorientacja ewaluatywna a zachowania celowe jednostki w sytuacji przemian makrosystemowych / Jacek Sobek 2012 157
Szkoła w integralnym rozwoju ucznia i nauczyciela : stan faktyczny i postulowany / red. Ryszard Skrzyniarz, Anna Lendzion, Katarzyna Braun 2012 159
Kultura pracy i organizacji w przysłowiach polskich i niemieckich : perspektywa psychologiczna / Mariusz Wołońciej 2012 160
Kooperatywna edukacja zdalna w kształceniu przyrodniczym / Zbigniew Meger 2012 161
Formy świadomości społecznej / red. Krzysztof Sztalt ... 2013 162
Pielgrzymka : jako zgromadzenie agoralne / Piotr Andrukiewicz 2012 163
Charakter : jakość osobowego działania w podejściu teoretycznym i empirycznym / red. Zenon Uchnast 2013 164
see all