Odyssee ->

Odyssee-Figuren

Achilleus (Od.) # Alkinoos # Arete # Demodokos # Eumaios # Freier # Helene (Od.) # Kalypso # Kirke # Klytaimestra # Laertes # Laistrygonen # Menelaos (Od.) # Nausikaa # Odysseus # Peisistratos (Od.) # Penelope # Phaiaken # Polyphemos # Sirenen # Teiresias # Telemachos # Theoklymenos # Weitere... #

Böhme 1992 # Clay J. 1983 # Edwards A. 1981 # Edwards A. 1985 # Menkes 1979 # Winkler 1990 #