Neschke 1985: A. B. Neschke, Βουληφόρος ἀνήρ. Zur Bedeutung der sogenannten Diapeira im 2. Buch der Ilias (B, 1-483), L&A 31 1985 25-34.
  • Aristie, Ilias-Handlung, Motive, Götter
  • Il. 2,1-483

    Neschke 1986: A. Neschke, L’Orestie de Stésichore et la tradition littéraire du mythe des Atrides avant Eschyle, AC 55 1986 283-301.

  • Rezeption-gr.