Loptson 1981: P. Loptson, Pelasgikon Argos in the Catalogue of ships (681), Mnemosyne 34 1981 136-138.
  • Griechenland
  • Il. 2,681

    Loptson 1986: P. J. Loptson, Argos Achaiikon, AC 55 1986 42-65.

  • Griechenland