Hull 1978: D. B. Hull, Homerís Odyssey, a transl. with an introd. by Hull D. B. : Greenwich, Conn. Hull 1978 xxx & 281 p.
  • Od. Englisch
  • Arnott G&R 27 1980 183

    Hull 1982: D. B. Hull, Homerís Iliad, transl. with introd. by Hull D. B. : Scottsdale, Ariz. Denison Bingham Hull 1982 xxx & 361 p.

  • Il. Englisch