Georgiev 1984: V. I. Georgiev, Homerisch βάσκιθι, nicht βὰσκ ἴθι!, ZVS 97 1984 233-235.
  • Sprache
  • βάσκιθι | βάσκω