3. Pilotné a realizačné štúdie ako aj architektonické návrhy

Vo vybraných lokalitách prihraničného regiónu budú realizované v spolupráci s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

A. Nové modely bývania:
udržateľné stavebné a obytné formy pre rôzne vekové a sociálne skupiny. Dôležitou súčasťou sú scenáre, ktoré majú za cieľ tvorbu nových pracovných miest a infraštruktúry.

B. Nové funkcie pre staré objekty: vyľudnené centrá sídiel a nevyužité stavebné substancie budú obsadené novými funkciami pre rôznorodé skupiny obyvateľstva (mladých i starých).

C. Pilotná štúdia - priestorová intervencia vo verejnom priestore:
cieľom je zvýšenie atraktivity, funkcionality a sociálnej kohézie vo vybraných lokalitách.

Výstup: Výsledky budú prezentované vo forme konkrétnych pilotných a realizačných štúdií, ako aj prostredníctvom putovnej výstavy.

zurück