2. Zachovanie stavebno-kultúrneho dedičstva

Zachovanie a propagácia stavebno-kultúrneho dedičstva v prihraničnom regióne má vysokú prioritu. Atraktivita kultúrneho prostredia nie je definovaná len vinárskou tradíciou a prírodou, ale aj prostredníctvom stavebno - kultúrneho dedičstva.

Aspekty posilňujúce identitu, stavebno-kultúrne osobitosti a architektonické „magnety" prihraničného regiónu Nordburgenland - Bratislava budú zdokumentované, re-interpretované a zapracované do nových sídelných a obytných konceptov.

zurück