1. Stavebné a obytné formy v prihraničnom regióne

Prehľad stavebných a obytných foriem v prihraničnom regióne, ako aj analýza demografických, sociálnych a stavebno-kultúrnych aspektov.

Tvoria základ pre vývoj nových trvalo udržateľných obytných sídiel a foriem. Je potrebné vziať do úvahy otázky mobility, zásobovania a pracovných miest, ako aj trávenia voľného času a zdravého životného štýlu. Budú realizované interpretácie štatistických dát, analýza skutkového stavu existujúcej bytovej výstavby, ako aj riadené rozhovory s odborníkmi.

zurück